Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Zarz?dzenia rektora 2007

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 10 stycznia 2007 roku

zmieniaj?ce Zarz?dzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w „Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia Nr 33 Rektora z dnia 3 pa?dziernika 2005 r., wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1. W § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Kwot?:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium na wy?ywienie,

3) stypendium mieszkaniowego,

4) stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku ka?dego roku akademickiego.

?rodki przeznaczone na ?wiadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mog? by? ni?sze ni? ?rodki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2. Kwot? stypendium za wyniki w nauce , o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, ustalaj? Wydzia?owe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne w ramach ?rodków przyznanych na Wydzia?y (Kierunki)

3. Kwota stanowi?ca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej.

4. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna mo?e podzieli? kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej na kierunki i specjalno?ci, uwzgl?dniaj?c liczb? studentów i ich potrzeby.

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

15-01-2007 r.

 

 

Zarz?dzenie Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?niejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó?n. zm.) stanowi si?, co nast?puje:

1. Dla pracowników uczelni tworzy si? odpis na Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych (ZFSS), zwany dalej Funduszem, w wysoko?ci 6,5% planowanych przez uczelni? rocznych wynagrodze? osobowych.

2. Odpis na Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych na jednego by?ego pracownika uczelni, b?d?cego emerytem lub rencist? wynosi na dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najni?szej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 39, poz. 353, z pó?n. zm).

3. W ramach utworzonego Funduszu, wydziela si? dla potrzeb ewidencyjnych ?rodki przeznaczone na udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe, naliczane w wysoko?ci 2,6% planowanych przez uczelni? rocznych wynagrodze? osobowych, zwane Funduszem na cele mieszkaniowe.

§2

Ustala si? oprocentowanie po?yczek udzielanych na cele mieszkaniowe w wysoko?ci 2% w stosunku rocznym. Odsetki oblicza si? wg wzoru: odsetki= (PxS)/100 x (m+l)/24. U?yte we wzorze symbole oznaczaj?: P - kwota po?yczki, S - stopa procentowa w stosunku rocznym, m- liczba rat oraz 1, 24 i 100 - liczby sta?e.

§3

Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z us?ug i ?wiadcze? finansowanych z Funduszu okre?la Regulamin, stanowi?cy za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§4

Traci moc Zarz?dzenie Rektora Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

§5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i dotyczy wniosków rozpatrywanych po dacie wej?cia w ?ycie zarz?dzenia.

§6

Zapis § 9 ust. 16 pkt 5 i 6 Regulaminu dotyczy równie? wszystkich po?yczek , które nie zosta?y sp?acone do dnia wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

10-01-2007 r.

data zamieszczenia:

05-03-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura ”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

 1. Na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa tworzy si? studia podyplomowe
  w zakresie „Ichtiologia i akwakultura”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-02-2007 r.

 

 

Zarz?dzenie Nr 4

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 150 oraz Nr 151 Senatu UWM z 27 stycznia 2007 roku stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Z dniem 1 lutego 2007 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

 1. na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki:
  1. przekszta?ca si? Katedr? Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego w Zak?ad Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
  2. przekszta?ca si? Katedr? Socjologii Edukacji i Polityki O?wiatowej w dwa samodzielne zak?ady:

• Zak?ad Historii Wychowania

• Zak?ad Filozofii i Socjologii Edukacji;

 1. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:
  1. przekszta?ca si? Katedr? Fotogrametrii i Teledetekcji w Zak?ad Fotogrametrii i Teledetekcji.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-01-2007 r.

data zamieszczenia

13-04-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lutego 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

 1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Audyt i kontrola
  w administracji publicznej”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

13-02-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 6

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 164 Senatu UWM z 23 lutego 2007 roku, z dniem 1 marca 2007 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych znosi si? Zak?ad Ekonomiki Inwestycji.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-02-2007 r.

Data zamieszczenia:

20-03-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie nr 7

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „ Geografia”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

 1. Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy si? studia podyplomowe
  w zakresie „Geografia”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-03-2007 r.

Data zamieszczenia:

19-03-2007 r.

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-03-2007 r.

Data zamieszczenia:

19-03-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? ni?ej wymienione zasady tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      System wewn?trznych aktów prawnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim stanowi?:

1)      uchwa?y Senatu,

2)      zarz?dzenia i decyzje Rektora.

2.      Akt prawny zawiera:

1)      oznaczenie rodzaju aktu (np. uchwa?a, zarz?dzenie),

2)      kolejny numer,

3)      oznaczenie organu, który wyda? akt,

4)      dat? wydania,

5)      okre?lenie przedmiotu aktu ( jakiej sprawy dotyczy),

6)      podstaw? prawn?, w oparciu o któr? zosta? wydany,

7)      tre?? reguluj?c? zagadnienie,

8)      oznaczenie podmiotu, któremu powierza si? wykonanie postanowie? lub z?o?enie sprawozdania z ich wykonania,

9)      ewentualne przepisy uchylaj?ce,

10)  termin wej?cia w ?ycie uregulowa? w nim zawartych.

3.      Akt prawny mo?e dzieli? si? na: rozdzia?y, paragrafy, ust?py, punkty i litery.

4.      Do decyzji Rektora stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce zarz?dze?.

 

Uchwa?y Senatu

 

§ 2

 

1.      Projekty uchwa? Senatu opracowuje jednostka organizacyjna prowadz?ca obs?ug? w?a?ciwej komisji senackiej lub Biuro Rektora.

2.      Po uzyskaniu opinii Rektora lub w?a?ciwej komisji senackiej, projekt uchwa?y jest kierowany do radcy prawnego celem stwierdzenia zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami, a nast?pnie do Kierownika Biura Rektora.

3.      Kierownik Biura Rektora w??cza projekt do materia?ów na posiedzenie Senatu.

4.      Po uchwaleniu uchwa?a jest rejestrowana w Biurze Rektora.

5.      Rejestracja polega na nadaniu kolejnego numeru i uzupe?nieniu daty podj?cia uchwa?y.

6.      Zarejestrowany egzemplarz uchwa?y podpisywany jest przez przewodnicz?cego Senatu i w??czany do akt wraz z za??cznikami.

7.      Dokumentacja zgromadzona w trakcie procesu tworzenia uchwa?y przechowywana jest w Biurze Rektora.

Zarz?dzenia Rektora

 

§ 3

 

1.      Projekty zarz?dze? Rektora wraz z za??cznikami opracowuj?:

1)      kierownicy jednostek organizacyjnych, do których zakresu dzia?ania nale?y zagadnienie stanowi?ce przedmiot regulacji,

2)      pracownik wyznaczony przez Rektora lub Kanclerza.

2.      Projekt zarz?dzenia wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej oraz na no?niku elektronicznym, kierowany jest do zespo?u organizacyjno-prawnego.

3.      Na ka?dej stronie projektu z?o?onego na pi?mie autor projektu sk?ada swój podpis.

4.      Pracownik zatrudniony w zespole organizacyjno-prawnym:

1)      wpisuje na projekcie dat? wp?ywu,

2)      dokonuje wst?pnej kontroli zgodno?ci projektu z obowi?zuj?cymi przepisami,

3)      ustala brzmienie aktu prawnego.

5.      Zredagowany projekt zarz?dzenia przekazywany jest radcy prawnemu celem stwierdzenia jego zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami.

6.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej i dokonaniu zmian zaproponowanych przez radc?, kompletny projekt przekazywany jest do zapoznania osobom wymienionym w karcie obiegowej.

7.      Karty obiegowej nie sporz?dza si? do Zarz?dze? Rektora, których obowi?zek wydania wynika wprost z aktu prawnego wy?szego rz?du (np. ustawa, uchwa?a Senatu).

8.      W przypadku, o którym mowa w ust. 7 kart? obiegow? zast?puje podpis radcy prawnego i Kierownika Biura Rektora.

9.      Kart? obiegow? podpisuj?:

1)      autor projektu,

2)      pracownik, o którym mowa w ust. 4,

3)      radca prawny,

4)      kwestor,

5)      kanclerz,

6)      prorektorzy,

7)      inne osoby lub jednostki, których opinii lub zaj?cia stanowiska w sprawie wymagaj? odr?bne przepisy.

10.  Z?o?enie podpisu na karcie obiegowej oznacza, ?e podpisuj?cy:

11.  zapozna? si? z tre?ci? aktu prawnego,

12.  uznaje przyj?te rozwi?zania za zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami.

13.  Osoba podpisuj?ca kart? obiegow? mo?e zg?osi? na pi?mie swoje uwagi w zakresie zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami wraz z podaniem naruszonych jej zdaniem przepisów.

1)      zasadno?ci zarzutu, o którym mowa w ust. 11 rozstrzyga radca prawny w formie pisemnej.

14.  Po uzyskaniu wszystkich podpisów na karcie obiegowej projekt kierowany jest do Biura Rektora celem dokonania ostatecznej edycji i przedstawienia Rektorowi do podpisu.

15.  Podpisane Zarz?dzenie podlega rejestracji wed?ug zasad okre?lonych w § 2 ust. 5.

16.  Dokumentacja zgromadzona w trakcie procesu tworzenia zarz?dzenia przechowywana jest w zespole organizacyjno-prawnym.

 

Nowelizacja

 

§ 4

 

1.      Nowelizacja aktu prawnego dokonywana jest aktem tej samej rangi.

2.      Nowelizuje si? pierwotny akt prawny, a nie jego nowel? poprzednio wydan?.

3.      Je?eli efektem ostatniej nowelizacji by?o wydanie tekstu jednolitego pierwotnego aktu, kolejnych zmian dokonuje si? w odniesieniu do tekstu jednolitego.

4.      Nowelizacja cz??ci aktu prawnego polega na przytaczaniu tej cz??ci w pe?nym brzmieniu, cho?by zmienione lub skre?lone w niej by?y tylko niektóre wyrazy.

 

Przepisy ko?cowe

 

§ 5

 

1.      Je?eli przedmiot regulacji prawnej nale?y do zakresu dzia?ania kilku jednostek organizacyjnych projekt przygotowywany jest wspólnie przez kierowników w?a?ciwych jednostek lub wytypowanych przez nich pracowników.

2.      Teksty aktów prawnych wraz z za??cznikami og?aszane s? w wydawnictwie promulgacyjnym „Akty prawne Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” wydawanym po zako?czeniu kwarta?u oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.      Wykonanie Zarz?dzenia powierza si? Kanclerzowi.

4.      Traci moc Decyzja Rektora nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zasad tworzenia wewn?trznych aktów normatywnych obowi?zuj?cych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

5.      Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

mgr Maria Sobczak

data wytworzenia:

01-03-2007 r.

Data zamieszczenia:

19-03-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie zasad sporz?dzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmi?sko Mazurskim w Olsztynie.

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, w zwi?zku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarz?dza si? co nast?puje:

Zasady Ogólne

§ 1

1. Zarz?dzenie okre?la zasady dokonywania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wydatków realizowanych w drodze umów cywilno-prawnych, w szczególno?ci:

1) umów o dzie?o,

2) umów zlecenia,

3) umów na dostawy towarów i us?ug,

4) umów najmu,

5) umów dzier?awy

6) i innych, do których maj? zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pó?n. zm.).

2. Umowa musi by? sporz?dzona w sposób zapewniaj?cy realizacj? zasad legalno?ci, celowo?ci, gospodarno?ci i rzetelno?ci wydatkowania ?rodków finansowych oraz ochron? interesów Uniwersytetu i terminow? realizacj? zobowi?za? Uniwersytetu.

3. Dysponentem ?rodków, zawieraj?cym umow? w imieniu Uniwersytetu jest Rektor lub osoba posiadaj?ca pisemne upowa?nienie Rektora wydane na podstawie odr?bnych przepisów.

4. Ka?dy projekt umowy, przed jej podpisaniem przez dysponenta ?rodków, wymaga potwierdzenia przez radc? prawnego zgodno?ci umowy z obowi?zuj?cymi przepisami. Radca prawny sk?ada swój podpis na ka?dej stronie projektu umowy.

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do umów sporz?dzanych wed?ug zatwierdzonych w Uniwersytecie wzorów zaakceptowanych przez radc? prawnego.

6. Zawierane w Uniwersytecie umowy cywilno-prawne podlegaj? rejestracji.

§ 2

1. Umowa powinna zawiera? co najmniej:

1) dat? jej zawarcia,

2) numer kolejny,

3) dok?adne oznaczenie stron,

4) okres na jaki zosta?a zawarta,

5) miejsce wykonania umowy,

6) przedmiot umowy z wyszczególnieniem prac do wykonania,

7) podpisy uprawnionych osób.

2. Umowa mo?e tak?e zawiera? wskazanie przez dysponenta ?rodków osoby, która dokona odbioru prac obj?tych umow?.

3. Data zawarcia umowy nie mo?e by? pó?niejsza ni? termin rozpocz?cia jej realizacji. Odst?pstwo od niniejszej zasady jest dopuszczalne wy??cznie w sytuacjach wyj?tkowych i uzasadnionych okoliczno?ciami za pisemn? zgod? Rektora.

4. Pracownik, który uczestnicz?c w procesie zawierania i realizacji umowy, naruszy przepisy zarz?dzenia, ponosi odpowiedzialno?? przewidzian? w odr?bnych przepisach.

5. Proces, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie czynno?ci od przygotowania projektu do zatwierdzenia umowy do realizacji.

6. Przepis ust. 4 dotyczy równie? pracowników, o których mowa w § 4 ust. 2 w zakresie wykonywania obowi?zków okre?lonych w § 4 ust. 3-5.

§ 3

Tryb sporz?dzania umowy

1. Projekt umowy sporz?dzany jest w jednostce organizacyjnej obejmuj?cej zakresem dzia?ania przedmiot umowy, przez jej kierownika lub osob? przez niego wskazan?.

2. Je?eli umowa zawierana jest w celu realizacji projektu, jej projekt sporz?dza kierownik projektu lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Powierzenie przez kierownika jednostki lub kierownika projektu obowi?zku sporz?dzania projektów umów wymaga formy pisemnej.

4. Podstaw? do sporz?dzenia projektu umowy jest zebranie danych dotycz?cych wykonawcy potwierdzonych przez niego czytelnym podpisem.

5. Sporz?dzony projekt umowy , zaakceptowany przez radc? prawnego, z uwzgl?dnieniem § 1 ust. 5, osoby, o których mowa w ust.1 i 2, kieruj? do kwestora lub osoby wyznaczonej przez kwestora, celem uzyskania kontrasygnaty oznaczaj?cej, ?e Uniwersytet dysponuje ?rodkami niezb?dnymi do realizacji umowy i umowa jest zgodna z przepisami finansowymi.

6. W przypadku braku ?rodków niezb?dnych do realizacji kwestor lub osoba przez niego wyznaczona odmawia kontrasygnaty.

7. Projekty umów zlecenia dotycz?cych zaj?? dydaktycznych lub zawieranych z doktorantami wymagaj? wcze?niejszego zg?oszenia w Biurze Kszta?cenia.

8. Po spe?nieniu warunków okre?lonych w ust. 5 z uwzgl?dnieniem ust. 7, umowa kierowana jest do podpisu przez dysponenta ?rodków.

9. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu podpisan? umow? przekazuje do zarejestrowania w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od jej zawarcia.

§ 4

Rejestr Umów

1. Rejestr Umów prowadzony jest w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, w której sporz?dzana jest umowa, wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik:

1) nr 1 dla umów ze studentami,

2) nr 2 dla pozosta?ych umów.

2. Rejestr prowadzony jest przez osob? wyznaczon? pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru:

1) dokonuje kontroli spe?niania przez umow? warunków okre?lonych w przepisach zarz?dzenia polegaj?cej na sprawdzeniu czy:

a) osoba podpisuj?c? umow? posiada aktualne upowa?nienia do dokonania tej czynno?ci,

b) na umowie znajduje si? podpis radcy i kontrasygnata Kwestora z zastosowaniem przepisu § 1 ust. 5,

c) termin zawarcia umowy nie jest pó?niejszy ni? data rozpocz?cia jej realizacji.

2) dokonuje rejestracji polegaj?cej na:

a) dokonuje wpisu do rejestru

b) umieszczeniu na umowie numeru wynikaj?cego z rejestru,

3) niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od otrzymania, po jednym egzemplarzu umowy przesy?a do:

a) jednostki organizacyjnej, w której umowa b?dzie realizowana,

b) strony, z któr? umowa zosta?a zawarta.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci, pracownik prowadz?cy rejestr nie dokonuje rejestracji umowy, zwraca j? osobie odpowiedzialnej za przygotowanie projektu oraz zawiadamia o tym fakcie osob?, o której mowa w § 5 ust. 1.

5. Umowa zlecenie, po jej zarejestrowaniu, w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni od daty zawarcia, przekazywana jest do Dzia?u P?ac.

6. Pracownik Dzia?u P?ac potwierdza zg?oszenie sk?adaj?c podpis na jednym egzemplarzu umowy zlecenia.

7. Potwierdzony przez Dzia? P?ac egzemplarz umowy zlecenia jest przechowywany w jednostce, w której umowa b?dzie realizowana.

8. Po wykonaniu umowy wykonawca przedstawia rachunek do realizacji.

9. Dysponent ?rodków potwierdza przyj?cie pracy wykonanej w sposób nale?yty i zgodny z umow?.

10. Je?eli w umowie wskazano osob? do odbioru prac obj?tych umow? potwierdza ona wykonanie umowy przed z?o?eniem podpisu przez dysponenta ?rodków.

11. W przypadku negatywnej oceny realizacji przedmiotu umowy lub braków w przedstawionym rachunku jest on zwracany wykonawcy celem uzupe?nienia.

12. Po zatwierdzeniu rachunku przez dysponenta przekazywany jest on do Kwestury celem jego realizacji zgodnie z odr?bnymi przepisami.

§ 5

Postanowienia ko?cowe

1. Nadzór nad realizacj? zarz?dzenia powierza si?:

1) Prorektorom w odniesieniu do umów zawieranych w realizacji zada? obj?tych ich zakresem dzia?ania,

2) Dziekanom w odniesieniu do umów zawieranych w ramach wydzia?u,

3) Kanclerzowi w odniesieniu do pozosta?ych umów.

2. Trac? moc Zarz?dzenie Nr 21 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 wrze?nia 2006r. w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów oraz Zarz?dzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 pa?dziernika 2006r. w sprawie zmian w Zarz?dzeniu Rektora UWM Nr 21/2006.

3. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

mgr Maria Sobczak

data wytworzenia:

19-03-2007 r.

Data zamieszczenia:

19-03-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie zasad ustalania nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z tytu?u podró?y s?u?bowych na terenie kraju.

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza si? zasady ustalania nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z tytu?u podró?y s?u?bowych na terenie kraju, których tre?? stanowi za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 11 Rektora UWM

z dnia 19 marca 2007 r.

Zasady ustalania nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z tytu?u podró?y s?u?bowych na terenie kraju

1. Nale?no?? z tytu?u podró?y s?u?bowych na terenie kraju ustala si? w oparciu o przepisy:

1) Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 19 marca 2000 r. w sprawie ustalania wysoko?ci oraz warunków ustalania nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi zatrudnionemu w pa?stwowej lub samorz?dowej jednostce sfery bud?etowej z tytu?u podró?y s?u?bowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z pó?n. zm),

2) Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u?ywania do celów s?u?bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie b?d?cych w?asno?ci? pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z pó?n. zm.).

2. Wyjazd s?u?bowy odbywa si? na podstawie polecenia wyjazdu s?u?bowego podpisanego przez uprawnion? osob? i zarejestrowanego w rejestrze prowadzonym przez jednostk? organizacyjn?.

3. Rejestry wyjazdów s?u?bowych prowadzone s? przez wyznaczonego pracownika w jednostkach uprawnionych do delegowania pracowników wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku.

4. W przypadku rezygnacji z podró?y s?u?bowej po wydaniu polecenia wyjazdu s?u?bowego w rejestrze dokonuje si? o tym wzmianki wpisuj?c s?owo „anulowano” w kolumnie „uwagi”.

5. Polecenie wyjazdu s?u?bowego powinno by? czytelnie wype?nione i zawiera?:

1) numer

2) dane osoby kierowanej,

3) miejsce pobytu,

4) czas, na jaki dokonuje si? delegowania,

5) cel polecenia,

6) akceptowany rodzaj ?rodka lokomocji,

7) dat? wystawienia

8) podpis osoby posiadaj?cej upowa?nienie do zaci?gania zobowi?za? w imieniu jednostki kieruj?cej pracownika.

6. W przypadku wyra?enia zgody na przejazd w podró?y samochodem nie b?d?cym w?asno?ci? pracodawcy, osoba dzia?aj?ca w imieniu pracodawcy okre?la stawk? za jeden kilometr przebiegu, która nie mo?e by? wy?sza ni? okre?lona w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 06 wrze?nia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2088, z pó?n. zm.).

7. Nale?no?? z tytu?u podró?y s?u?bowej przys?uguje wy??cznie pracownikowi Uniwersytetu, którym nie jest, w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów, osoba wykonuj?ca umow? o dzie?o, umow? zlecenie lub inn? umow? zawart? na podstawie przepisów prawa cywilnego.

8. Podstaw? wyst?pienia o wyp?acenie nale?no?ci z tytu?u podró?y s?u?bowej jest prawid?owo wype?niony druk polecenia wyjazdu s?u?bowego wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi poniesione koszty (bilety, faktury za noclegi, faktury za op?acenie kosztów szkolenia itp.) z?o?ony w terminie 14 dni od zako?czenia podró?y.

9. Nie dokonuje si? zwrotu nale?no?ci z tytu?u podró?y s?u?bowej w przypadku z?o?enia dokumentów po terminie, o którym mowa w ust. 8.

10. Polecenie wyjazdu s?u?bowego musi zawiera? potwierdzenie odbycia podró?y s?u?bowej dokonane w miejscu pobytu delegowanego pracownika.

11. Je?eli osoba dzia?aj?ca w imieniu pracodawcy wyrazi?a zgod? na przejazd w podró?y s?u?bowej samochodem osobowym b?d?cym w?asno?ci? delegowanego pracownika, pracownikowi przys?uguje zwrot kosztów przejazdu w wysoko?ci stanowi?cej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawk? za jeden kilometr przebiegu.

12. Wyp?ata ?rodków z tytu?u podró?y s?u?bowej odbywa si?:

1) w formie przelewu ?rodków na osobisty rachunek bankowy delegowanego pracownika,

2) w kasie Uniwersytetu – dla osób nie posiadaj?cych osobistego rachunku bankowego.

13. Wyp?ata w formie, o której mowa w ust. 12 pkt. 2 dokonywana jest do r?k delegowanego pracownika za okazaniem dowodu to?samo?ci. Odbiór ?rodków przez osob? trzeci? wymaga upowa?nienia z potwierdzonym notarialnie podpisem.

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

mgr Maria Sobczak

data wytworzenia:

19-03-2007 r.

Data zamieszczenia:

19-03-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich
i wspó?finansowanym przez Europejski Fundusz Spo?eczny.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

 1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu w nast?puj?cych zakresach:

1)

Bibliotekoznawstwo

2)

Chemia

3)

Edukacja muzyczna

4)

Edukacja techniczno-informatyczna

5)

Fizyka z astronomi?

6)

Geografia

7)

Historia

8)

Informatyka

9)

J?zyk polski

10)

Kszta?cenie zintegrowane

11)

Matematyka

12)

Pedagogika ogólna

13)

Pedagogika opieku?czo-wychowawcza

14)

Plastyka

15)

Podstawy przedsi?biorczo?ci

16)

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania j?zyka angielskiego

17)

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania j?zyka niemieckiego

18)

Przyroda

19)

Wiedza o kulturze

20)

Wiedza o spo?ecze?stwie

21)

Wychowanie fizyczne

 1. Studia przeznaczone s? dla nauczycieli – legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

26-04-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 179 oraz Nr 180 Senatu UWM z 27 kwietnia 2007 roku stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Z dniem 1 maja 2007 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. na Wydziale Nauk Technicznych:

a. znosi si? Katedr? Geotechniki i Mechaniki Budowli,

b. tworzy si? Zak?ad Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

c. tworzy si? Zak?ad Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych;

2. na Wydziale Matematyki i Informatyki:

a. przekszta?ca si? Zak?ad Analizy i Równa? Ró?niczkowych w Katedr? Analizy i Równa? Ró?niczkowych.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30-04-2007 r.

data zamieszczenia:

22-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 14

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie wysoko?ci op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne w Uniwersytecie,

w roku akademickim 2007/2008.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, art. 99 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365 z pó?n. zm.) oraz Uchwa?y Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku i Uchwa?y Nr 143 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zasad pobierania op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op?at, zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1

1. Op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne na poszczególnych stopniach kszta?cenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia in?ynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich okre?la za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.

2. Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzgl?dnieniem wska?nika kosztoch?onno?ci okre?la za??cznik nr 2 do niniejszego zarz?dzenia.

3. Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich wed?ug dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzgl?dnieniem wska?nika kosztoch?onno?ci okre?la za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2

1. Op?aty za powtarzanie zaj?? dydaktycznych na poszczególnych stopniach kszta?cenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia in?ynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich wynosz?:

1) powtarzanie okre?lonego semestru

lub przedmiotu:

a/ na I i II semestrze wed?ug pe?nych kosztów

realizacji przedmiotu……………………… za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danego

kierunku studiów (wg za??cznika 2),

b/ od III do X semestru

50% kosztów ka?dego powtarzanego

przedmiotu .........................................................za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danego

kierunku studiów (wg za??cznika 2),

2) powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru)

j?zyka obcego (lektoratu) ................................ 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

3) powtarzanie przedmiotów:

psychologia i pedagogika realizowanych

w ramach programów studiów zwi?zanych

z kszta?ceniem nauczycieli ................................... 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

4) powtarzanie przedmiotu:

emisja g?osu w ramach programów studiów

zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli.............. 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

5) powtarzanie przedmiotu:

z zakresu technologii informacyjnej

w ramach programów studiów zwi?zanych

z kszta?ceniem nauczycieli ................................ 16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

6) powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego,

humanistycznych, prawnych i ekonomicznych,

tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku polskim,

antropologia kulturowa, filozofia przyrody,

logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia,

prawo realizowanych na poszczególnych

kierunkach....................................................... 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

7) powtarzanie przedmiotu pn.:

Metodyka nauczania danego przedmiotu,

realizowanego na poszczególnych kierunkach ....za jedn? godzin? dydaktyczn? :

8,00 z? x wska?nik kosztoch?onno?ci

danego kierunku studiów (wg za??cznika 2),

8) powtarzanie okre?lonego semestru lub

przedmiotu w ramach kszta?cenia

pedagogicznego oraz przygotowania

w zakresie doradztwa zawodowego,

realizowanego w Centrum Edukacji

Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego …. 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

2. Op?aty za powtarzanie zaj?? dydaktycznych na niestacjonarnych studiach

doktoranckich wynosz?:

1) powtarzanie okre?lonego przedmiotu:

a/ na I roku studiów wed?ug pe?nych kosztów

realizacji przedmiotu…..……………………za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danej

dziedziny naukowej (wg za??cznika 3),

b/ od II do IV roku studiów - 50% kosztów

ka?dego powtarzanego przedmiotu………….za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danej

dziedziny naukowej (wg za??cznika 3),

2) powtarzanie przedmiotu

kszta?cenia ogólnego…………………………8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

3) powtarzanie przedmiotu

podstawowego i kierunkowego………………8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danej

dyscypliny naukowej (wg za??cznika 3).

§ 3

1. Op?ata za kszta?cenie w ramach przygotowania pedagogicznego obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 z? za ka?dy semestr.

2. Op?aty za kszta?cenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:

- w 4-semestralnym cyklu kszta?cenia - 250 z? za ka?dy semestr,

- w 2-semestralnym cyklu kszta?cenia - 500 z? za ka?dy semestr .

§ 4

1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne i kszta?cenie w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego s? nieodp?atne.

2. Na studiach stacjonarnych pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

1) na I i II semestrze wed?ug pe?nych kosztów

realizacji przedmiotu…… ............................za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danego

kierunku studiów (wg za??cznika 2),

2) od III do XI semestru

50% kosztów ka?dego powtarzanego

przedmiotu .............................................. za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danego

kierunku studiów(wg za??cznika 2),

3) za powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru)

j?zyka obcego (lektoratu)…...............................12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

4) za powtarzanie przedmiotów:

psychologia i pedagogika realizowanych w ramach

programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem

nauczycieli...................................................... 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

5) za powtarzanie przedmiotu:

emisja g?osu realizowanego w ramach

programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem

nauczycieli..................................................... 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

6) za powtarzanie przedmiotów:

z zakresu technologii informacyjnej

realizowanych w ramach programów studiów

zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli............16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

7) za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego,

humanistycznych, prawnych i ekonomicznych,

wed?ug schematu modu?owego tj.: etyka , nauka

o kulturze i j?zyku polskim, antropologia kulturowa,

filozofia przyrody, logika, filozofia, historia,

socjologia, ekonomia, prawo realizowanych

na poszczególnych kierunkach............................8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

8) za powtarzanie przedmiotu pn.:

Metodyka nauczania danego przedmiotu,

realizowanego na poszczególnych kierunkach ....za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wska?nik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2),

9) za powtarzanie przedmiotu w ramach

kszta?cenia pedagogicznego oraz przygotowania

w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

i Doradztwa Zawodowego……………………8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

§ 5

1. Stacjonarne studia doktoranckie s? nieodp?atne.

2. Na studiach stacjonarnych doktoranckich pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

1) powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a/ na I roku studiów wed?ug pe?nych kosztów

realizacji przedmiotu…...……………………za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danej

dyscypliny naukowej (wg za??cznika 3),

b/ powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

od II do IV roku studiów - 50% kosztów

ka?dego powtarzanego przedmiotu…………..za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x

wska?nik kosztoch?onno?ci danej

dyscypliny naukowej (wg za??cznika 3),

2) powtarzanie przedmiotu z zakresu

kszta?cenia ogólnego

od I do IV roku studiów .……………………..8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

§ 6

Je?eli student/doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze?, op?ata wynosi 250,00 z?.

§ 7

1. Op?aty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze?. Wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?.

2. W przypadku realizowania przedmiotu wy??cznie w formie wyk?adu, studenci/doktoranci ponosz? op?at? wed?ug zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 8

Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie niestacjonarnej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 70,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 9

Traci moc Zarz?dzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wysoko?ci op?at za zaj?cia dydaktyczne

w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

§ 10

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2007 roku.

R E K T O R

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

25-05-2007 r.

data zamieszczenia:

28-05-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 roku

w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 122 Senatu UWM z 27 pa?dziernika 2006 roku stanowi si? co nast?puje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2007 roku ustanawia si? regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

§ 2

Regulamin organizacyjny stanowi za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§ 3

Wykonanie zarz?dzenia powierza si? kierownikowi Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

§ 4

Trac? moc dotychczasowe regulaminy organizacyjne Radia UWM FM i Studia Telewizji Kasetowej.

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 czerwca 2007 roku

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 15 Rektora UWM

z dnia 1 czerwca 2007 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMICKIEGO CENTRUM MEDIÓW I PROMOCJI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Akademickie Centrum Mediów i Promocji, zwane dalej Centrum, jest jednostk? ogólnouczelnian? prowadz?c? dzia?alno?? informacyjn?, szkoleniow? i us?ugow?.

2. Organami Centrum s? Kierownik Centrum i Rada Programowa.

§ 2

Zakres dzia?ania Centrum

Do zada? Akademickiego Centrum Mediów i Promocji, zwanego dalej Centrum nale?y:

1. prowadzenie bie??cej dzia?alno?ci medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

2. wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

3. dokumentowanie i archiwizowanie wydarze? oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu w postaci materia?ów prasowych, fotograficznych, filmowych i radiowych,

4. promocja Uniwersytetu, w tym:

a. wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okoliczno?ciowych, filmów, audycji radiowych, p?yt CD i innych promuj?cych uczelni?,

b. wspó?praca z czasopismami i redakcjami zajmuj?cymi si? upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wy?szym i nauce,

c. promocja osi?gni?? Uniwersytetu, w tym twórczo?ci naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

d. promocja konferencji i wystaw maj?ca na celu upowszechnianie wyników bada? naukowych i innych osi?gni??.

5. produkcja programów, filmów, p?yt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie UWM i zleceniodawców zewn?trznych.

§ 3

Struktura organizacyjna Centrum

1. W sk?ad Centrum wchodzi:

a. Radio UWM-RMF,

b. Telewizja Kortowo,

c. Zespó? prasowo-promocyjny.

2. Kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 powo?uje w?a?ciwy Prorektor na wniosek Kierownika Centrum, na czas kadencji w?adz uczelni.

3. Szczegó?owy zakres zada? kierowników jednostek organizacyjnych Centrum okre?la zakres ich obowi?zków.

4. Struktur? wewn?trzn? jednostki organizacyjnej Centrum okre?la Kierownik Centrum, na uzasadniony wniosek Kierownika jednostki, po zaakceptowaniu przez Rad? Programow?.

5. W procesie tworzenia struktury wewn?trznej maj? zastosowanie przepisy regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu.

§ 4

Organy Centrum

1. Nadzór nad wykonywaniem zada? Centrum, przestrzeganiem przepisów dotycz?cych zakresu jego dzia?ania oraz gospodark? finansow? i gospodark? maj?tkiem pe?ni Kierownik Centrum.

2. Do zada? Kierownika Centrum nale?y:

1) organizacja pracy Centrum zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami,

2) koordynacja pracy mediów uniwersyteckich,

3) znajomo?? aktualnych przepisów dotycz?cych wykonywanych zada?,

4) nadzór nad wykonywaniem obowi?zków przez podleg?ych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a. tajemnicy s?u?bowej,

b. przepisów dotycz?cych przedmiotu ich dzia?ania,

c. przepisów prawa pracy oraz wynikaj?cych z nich przepisów bhp i p.po?.,

5) sporz?dzanie analiz, informacji i sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum,

6) organizacja i koordynacja warsztatów studentów dziennikarstwa,

7) wspó?praca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Do zada? Rady Programowej nale?y:

1) okre?lanie g?ównych kierunków dzia?alno?ci Centrum,

2) opiniowanie sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum,

3) opiniowanie planów dzia?alno?ci jednostek organizacyjnych Centrum.

4. W sk?ad Rady Programowej wchodz?:

1) Prorektor ds. Rozwoju Uczelni jako przewodnicz?cy,

2) Kanclerz

3) Kierownik Centrum,

4) przedstawiciel studentów i doktorantów wskazani przez samorz?dy studencki i doktorancki

5) Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej.

5. Kadencja Rady Programowej jest zgodna z kadencj? organów Uniwersytetu.

6. Obrady Rady Programowej zwo?uje jej przewodnicz?cy co najmniej raz w kwartale. W przypadku nieobecno?ci przewodnicz?cego Rady Programowej obradom przewodniczy Kierownik Centrum.

7. Uchwa?y Rady Programowej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy jej regulaminowego sk?adu.

8. W przypadku równej liczby g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego obrad.

§ 5

Maj?tek i gospodarka finansowa

1. ?rodki finansowe na dzia?alno?? Centrum pochodz? ze ?rodków Uniwersytetu i ?rodków pozyskanych z zewn?trz, w tym pochodzenia zagranicznego.

2. Gospodarka finansowa Centrum oraz ewidencja maj?tku jednostek organizacyjnych prowadzona jest zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w Uniwersytecie.

§ 6

Zakres dzia?ania jednostek organizacyjnych Centrum

1. Dzia?alno?? jednostek organizacyjnych Centrum prowadzona jest na podstawie planów dzia?alno?ci oraz preliminarzy kosztów i przewidywanych przychodów opracowywanych przez kierowników i pozytywnie zaopiniowanych przez Rad? Programow?.

2. Projekty planów i preliminarzy, o których mowa w ust. 1 kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiaj? Kierownikowi Centrum w terminie do 15 pa?dziernika na rok nast?pny.

3. Kierownik Centrum przedstawia projekty na najbli?szym posiedzeniu Rady Programowej.

4. Zadania okre?lone dla Radia UWM FM i Telewizji Kortowo realizuj? zespo?y redakcyjne, w sk?ad których mog? wchodzi? studenci Uniwersytetu odbywaj?cy praktyki zawodowe.

5. Radio UWM FM i Telewizja Kortowo ?wiadcz? us?ugi w zakresie reklam i og?osze? na podstawie cennika opracowanego przez Kierownika Centrum i zatwierdzonego przez w?a?ciwego Prorektora w uzgodnieniu z Kanclerzem.

§ 7

Radio UWM FM

Do zada? Radia UWM FM nale?y:

1. przygotowanie i nadawanie codziennego programu,

2. szkolenie studentów w zakresie praktyk zawodowych,

3. produkcja nagra? p?ytowych,

4. wspó?praca z innymi stacjami radiowymi,

5. ?wiadczenie us?ug w zakresie reklam i og?osze?,

6. prowadzenie archiwum materia?ów d?wi?kowych.

§ 8

Telewizja Kortowo

1. Do zada? Telewizji nale?y:

1) produkcja i realizacja filmowego internetowego programu informacyjnego o UWM,

2) tworzenie filmów i programów informacyjnych, dydaktycznych, naukowych, edukacyjnych oraz ich rozpowszechnianie,

3) realizacja p?atnych us?ug filmowych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz innych jednostek spoza Uniwersytetu,

4) opracowywanie i rozpowszechnianie filmów na podstawie zakupionych licencji,

5) prowadzenie archiwum materia?ów filmowych zrealizowanych na terenie Uniwersytetu,

6) wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie upowszechniania ich dzia?alno?ci badawczej i dydaktycznej,

7) wspó?praca z o?rodkami telewizyjnymi,

8) szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2. Dzie?a realizowane przez Telewizj? Kortowo podlegaj? ocenie Rady Programowej z udzia?em przedstawiciela zamawiaj?cego.

§ 9

Zespó? prasowo-promocyjny

1. Do zada? zespo?u prasowo-promocyjnego nale?y:

1) wydawanie czasopism uniwersyteckich,

2) wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okoliczno?ciowych i innych materia?ów promuj?cych uczelni?,

3) podejmowanie innych dzia?a? s?u??cych promocji UWM,

4) wspó?praca z czasopismami lokalnymi,

5) szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2. Czasopisma Uniwersytetu wydawane s? jako bezp?atne miesi?czniki.

3. Do wydawnictw uniwersyteckich zalicza si?:

1) Gazet? Uniwersyteck?, której zadaniem jest informowanie o wydarzeniach w Uniwersytecie i promocja Uczelni w regionie,

2) Wiadomo?ci Uniwersyteckie zawieraj?ce informacje dla pracowników i studentów o wydarzeniach na Uniwersytecie,

3) Gazeta Studencka skierowana do licealistów i studentów, umo?liwiaj?ca studentom dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej praktyczn? nauk? dziennikarstwa.

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

01-06-2007 r.

data zamieszczenia

18-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z pó?n. zm.), rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa?dziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68), zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1

Ustala si? Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2

Realizacj? zarz?dzenia powierza si? kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 16 Rektora UWM

z dnia 1 czerwca 2007 r.

Regulamin publikowania informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozdzia? I

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin okre?la zasady i sposób umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej BIP.

2. Dost?p do BIP uzyskuje si? ze strony g?ównej portalu http://www.bip.gov.pl, strony g?ównej serwisu http://www.bip.uwm.edu.pl

3. Zakres przedmiotowy informacji do BIP okre?la Wykaz informacji w BIP stanowi?cy za??cznik nr 1

4. U?yte w regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

1) Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

2) kierownik jednostki - dziekana wydzia?u, kierownika jednostki pozawydzia?owej, kierownika jednostki organizacyjnej administracji, osoby na samodzielnych stanowiskach, których przedmiot dzia?ania obejmuje informacje publiczne,

3) realizator - wyznaczonego przez kierownika jednostki pracownika odpowiedzialnego za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

4) redaktor BIP - pracownika Biura Rzecznika Prasowego wyznaczonego przez w?a?ciwego prorektora,

5) administrator serwerów BIP - pracownika w?a?ciwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za prawid?owe dzia?anie i bezpiecze?stwo zasobów sprz?towych i systemu operacyjnego,

6) administrator systemu BIP – pracownika Biura Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za tworzenie, modyfikacj? i bie??c? obs?ug? systemu BIP,

7) metryczka – informacj? w formie tabeli zawieraj?cej: nazw? jednostki w której informacja zosta?a wytworzona, to?samo?? osoby, która odpowiada za wytworzon? informacj?, dat? wytworzenia i czas udost?pniania informacji.

Rozdzia? II

§ 2

Zasady i tryb publikowania informacji

1. W BIP realizowana jest zasada zamieszczania tre?ci dokumentów z danej jednostki organizacyjnej na wszystkich stronach BIP, które opisuj? lub dotycz? czynno?ci s?u?bowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegaj?cych publikacji.

2. Realizator przygotowuje do przes?ania drog? elektroniczn? redaktorowi BIP tre?? dokumentu wraz z metryczk?.

3. Tre?? dokumentu przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

4. Tre?? dokumentu przes?anego do zamieszczenia na BIP oraz do??czana do niego karta informacyjna, sporz?dzona wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której zosta?a wytworzona.

5. Przes?ana od realizatora tre?? dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

Rozdzia? III

§ 3

Zadania w zakresie publikowania informacji

Kierownik jednostki

1. Kierownik jednostki zgodnie z ustaw? o dost?pie do informacji publicznej sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora tre?ci dokumentów do BIP oraz aktualno?ci? tre?ci ju? zamieszczonych w BIP.

2. Do zada? kierownika jednostki nale?y w szczególno?ci:

1) zatwierdzanie przygotowanych tre?ci dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez podpisanie karty informacji do BIP,

2) okre?lanie czasu wa?no?ci publikowanej tre?ci informacji,

3) monitorowanie prawid?owo?ci wype?niania tre?ci? stron BIP przydzielonych danej jednostce organizacyjnej wed?ug wykazu informacji w BIP,

4) wspó?praca z redaktorem BIP w procesie tworzenia nowych uk?adów stron BIP,

3. Kierownik jednostki mo?e udzieli? upowa?nienia do wykonywania zada? wymienionych w ust. 2 pracownikowi jednostki organizacyjnej. O udzielonym upowa?nieniu oraz zmianach w jego zakresie powiadamia Rzecznika Prasowego oraz Redaktora BIP.

§ 4

Redaktor BIP

1. Redaktor BIP ponosi odpowiedzialno?? za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP w postaci szablonów stron WWW przeznaczonych do wype?nienia tre?ci? oraz za okre?lenie kszta?tu szablonów stron edycyjnych BIP, a tak?e za projektowanie nowych uk?adów szablonów tych stron.

2. Przekazuje ministrowi w?a?ciwemu ds. administracji publicznej informacje niezb?dne do zamieszczenia na stronie g?ównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w tre?ci tych informacji.

3. Do zada? redaktora BIP nale?y w szczególno?ci:

1) zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,

2) zapoznanie realizatorów z metodyk? publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkole? w tym zakresie,

3) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz?cych stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczno?ci tworzenia nowych uk?adów stron w BIP ,

4) rozdzia? pomi?dzy realizatorów identyfikatorów i hase? dost?pu w celu wype?niania przydzielonych danej jednostce stron BIP,

5) przygotowywanie w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym projektu zmian regulaminu publikowania informacji w BIP,

6) Sk?adanie w?a?ciwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

§ 5

Realizator

Do zada? realizatora nale?y w szczególno?ci:

1) przygotowanie tre?ci dokumentów na stron? BIP oraz formatowanie przygotowanych tekstów zgodnie z wytycznymi administratora strony BIP,

2) sporz?dzanie karty informacyjnej do BIP oraz archiwizacja zgodnie z § 2 ust. 4,

3) dostarczanie do redaktora BIP drog? elektroniczn? przygotowanej informacji w celu publikacji w BIP,

4) dokonywanie na wniosek kierownika jednostki zmian w tre?ci zamieszczonych informacji i przesy?anie ich do redaktora BIP.

§ 6

Administrator serwerów BIP

Do zada? administratora serwerów BIP nale?y w szczególno?ci:

1) dbanie o rozwi?zania chroni?ce strony BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemo?liwieniem dost?pu do zasobów tych stron, zapewnianie warunków nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania serwera oraz serwera zapasowego i posadowionego na nich Biuletynu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Bezpiecze?stwa Informacji,

2) sta?e monitorowanie funkcjonowania serwera g?ównego i zapasowego, a w przypadku awarii serwera g?ównego niezw?oczne uruchamianie dzia?anie serwera zapasowego z jednoczesnym powiadomieniem redaktora BIP,

3) kopiowanie informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP na odr?bne informatyczne no?niki informacji, nie pó?niej ni? dob? po zaistnieniu zmiany tre?ci tych informacji.

§ 7

Administrator systemu BIP

Do zada? administratora system BIP nale?y w szczególno?ci:

1) kontrolowanie w ka?dy dzie? powszedni dziennika zmian zawarto?ci Biuletynu przy pomocy odpowiedniego narz?dzia utrwalaj?cego dokonane zmiany,

2) stworzenie przy wspó?pracy z redaktorem BIP nowego systemu do obs?ugi BIP na polecenie w?a?ciwego prorektora,

3) dokonywanie na wniosek redaktora BIP modyfikacji systemu maj?cych na celu popraw? jego funkcjonalno?ci, a tak?e czytelno?ci i przejrzysto?ci strony BIP,

4) przydzielanie w porozumieniu z redaktorem BIP osobom upowa?nionym identyfikatorów oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany hase? dost?powych, a tak?e prowadzenie i sta?e aktualizowanie rejestru czynnych identyfikatorów,

5) dbanie o spe?nianie minimalnych wymaga? dla systemów teleinformatycznych.

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

01-06-2007 r.

data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM, art. 200 ustawy z 27 lipca 2005 r.­ Prawo
o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 12-14 Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3) zarz?dza si? co nast?puje:

§ 1

Wprowadza si? Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium doktoranckie na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 115, poz. 964) oraz Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249, z pó?n. zm.), zachowuj? prawo do stypendium na dotychczasowych zasadach do 30 wrze?nia 2007 roku.

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za?. do Zarz?dzenia Nr 17

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007r.

Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie

§1

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich zwany dalej doktorantem mo?e otrzyma? stypendium doktoranckie.

§2

1. Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium doktoranckiego, sk?ada wniosek do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 15 czerwca danego roku.

2. Doktoranci przyj?ci na I rok studiów, sk?adaj? wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 wrze?nia danego roku.

§3

1. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoj? opini? rektorowi.

2. Decyzj? o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego wysoko?ci podejmuje rektor.

§4

Wysoko?? stypendium doktoranckiego stanowi 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§5

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wyp?acane z do?u przez okres 12 miesi?cy.

2. W przypadku wniosku z?o?onego w terminie innym ni? terminy okre?lone w § 2, stypendium doktoranckie mo?e by? przyznane w danym roku akademickim, nie d?u?ej jednak ni? do 30 wrze?nia.

§6

1. Stypendium doktoranckie mo?e zosta? przyznane doktorantowi je?eli:

1) prowadzi badania naukowe wa?ne ze wzgl?du na rozwój uczelni lub realizacj? jej celów i zada?,

2) wykazuje si? post?pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

3) odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zaj?? dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim lub wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika danej jednostki organizacyjnej.

§7

Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku skre?lenia z listy doktorantów.

§8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje rektor.

§9

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Przewodnicz?cy z upowa?nienia Rektora

Rady Samorz?du Doktorantów

 mgr in?. Eliza Sitnik

 

 

PROREKTOR

 prof. dr hab. Józef Górniewicz

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-06-2007 r.

Data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 18

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó?n. zm.) oraz zgodnie z wyrokiem Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 roku sygn. akt K 40/04 (Dz. U. Nr 69, poz. 467) stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, który stanowi za??cznik do Zarz?dzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych – zmienia si? tre?? § 4 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zorganizowanego krajowego i poza terenem kraju wypoczynku dzieci i m?odzie?y, trwaj?cego minimum 7 dni – nie cz??ciej ni? raz w roku:

a.       dla dzieci w wieku powy?ej 2 lat np. wczasy rodzinne,

b.      dla dzieci w wieku szkolnym (od klasy „0”) np. kolonie, zimowiska, obozy,”.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-05-2007 r.

Data zamieszczenia:

16-07-2007 r.

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. Zm.) oraz § 61 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

 

Wprowadza si? Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

 

§ 2

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych do dnia 31 sierpnia 2007 roku dostosuj? zakresy obowi?zków podleg?ych pracowników uwzgl?dniaj?c wprowadzone Regulaminem zmiany.

 

§ 3

 

Nadzór nad wprowadzeniem zmian organizacyjnych wynikaj?cych z Regulaminu powierza si? Kanclerzowi.

 

§ 4

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 19 Rektora UWM

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Regulamin okre?la organizacj? wewn?trzn? administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jej zadania i zasady funkcjonowania.

2.      U?yte w Regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

1)      biuro – jednostk? organizacyjn? podporz?dkowan? merytorycznie Rektorowi lub Prorektorowi, a s?u?bowo Kanclerzowi o sk?adzie osobowym nie mniejszym ni? 5 osób zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasy pracy,

2)      centrum – pozawydzia?ow? jednostk? organizacyjn? posiadaj?c? odr?bny regulamin organizacyjny okre?laj?cy jej zadania, struktur? wewn?trzn? i zasady funkcjonowania,

3)      dzia? – jednostk? organizacyjn? podleg?? merytorycznie i s?u?bowo Kanclerzowi o sk?adzie osobowym nie mniejszym ni? 5 pracowników zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasy pracy, z wyj?tkiem Dzia?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy, do którego stosuje si? przepis pkt.1,

4)      dziekanat – jednostk? organizacyjn? realizuj?c? zadania z zakresu administracji na wydziale,

5)      jednostka organizacyjna – wyodr?bniona organizacyjnie jednostka lub samodzielne stanowisko pracy maj?ce swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu,

6)      obs?uga administracyjna – czynno?ci zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu administracji,

7)      podleg?o?? merytoryczna – podleg?o?? wynikaj?ca z realizowanych zada?, okre?lona w odr?bnych przepisach lub decyzji Rektora o podziale kompetencji,

8)      podleg?o?? s?u?bowa – podleg?o?? w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy,

9)      regulamin – Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

10)  sekcja – jednostk? organizacyjn? licz?c? mniej ni? 5 pracowników, funkcjonuj?c? samodzielnie lub w strukturze biura lub dzia?u zatrudniaj?cego nie mniej ni? 8 pracowników,

11)  sekretariat – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy prowadz?ce obs?ug? administracyjn? Rektora, Prorektorów lub Kanclerza,

12)  stanowisko – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy realizuj?ce samodzielnie zadania w ramach wewn?trznej struktury wi?kszej jednostki organizacyjnej lub jako jednostka niezale?na,

13)   Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

14)   zespó? – jednostka organizacyjna z?o?ona z maksymalnie 4 pracowników realizuj?cych równorz?dnie zadania przypisane zespo?owi,

3.      Uniwersytet jest zak?adem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4.      Funkcjonowanie administracji Uniwersytetu opiera si? na zasadach s?u?bowego podporz?dkowania, podzia?u czynno?ci i indywidualnej odpowiedzialno?ci za wykonywanie powierzonych zada?.

5.      Zadania administracji Uniwersytetu obejmuj? zarz?dzanie finansami i infrastruktur? materialn?, obs?ug? pracowników oraz studentów i dotycz? w szczególno?ci:

1)      prowadzenia i dokumentowania dzia?alno?ci finansowej Uniwersytetu,

2)      opracowywania planów rzeczowo-finansowych,

3)      opracowywania aktów prawa wewn?trznego,

4)      gospodarowania maj?tkiem Uniwersytetu,

5)      obs?ugi bada? i dydaktyki,

6)      kontroli wewn?trznej, sprawozdawczo?ci i analizy,

7)      realizacji okre?lonej przez Rektora i Senat polityki kadrowej i p?acowej,

8)      nadzoru nad sprawami z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

9)      realizacji inwestycji i remontów okre?lonych w planach Uniwersytetu,

10)   prowadzenia zagadnie? z zakresu ubezpiecze?, spraw socjalnych i bytowych pracowników oraz studentów,

11)   zapewnienia stanu bezpiecze?stwa i porz?dku oraz dozoru mienia.

6.      Jednostki organizacyjne administracji mog? u?ywa? nazw innych ni? okre?lone w katalogu przyj?tym w ust. 2, je?eli nazwa wi??e si? z rodzajem zada? przypisanych danej jednostce.

7.      Nadzór nad dzia?alno?ci? jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu pe?ni Rektor lub Kanclerz w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie oraz decyzji o podziale kompetencji.

 

II. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

 

§ 2

 

1.      Jednostki organizacyjne Uniwersytetu dziel? si? na podleg?e:

1) merytorycznie i s?u?bowo Rektorowi,

2) merytorycznie Rektorowi, a s?u?bowo Kanclerzowi,

3) merytorycznie i s?u?bowo Kanclerzowi

2.      Podzia?u kompetencji pomi?dzy Rektora, Prorektorów i Kanclerza, w odniesieniu do podleg?ych jednostek organizacyjnych, dokonuje Rektor w drodze decyzji.

3.      Podzia?u kompetencji pomi?dzy zast?pców Kanclerza, w odniesieniu do podleg?ych im jednostek, dokonuje Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem w drodze decyzji z uwzgl?dnieniem odr?bnych przepisów.

4.      Zasady tworzenia, przekszta?cania i likwidacji jednostek podleg?ych Rektorowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 reguluj? odr?bne przepisy.

5.      Jednostki organizacyjne inne ni? wymienione w ust. 4 s? tworzone, przekszta?cane i likwidowane w drodze zarz?dzenia Rektora.

 

§ 3

 

1.      Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nale??:

1)       Akademickie Centrum Mediów i Promocji

2)       Biblioteka G?ówna

3)       Rzecznik Patentowy

4)       Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

5)       Wydawnictwo Uniwersytetu

6)       Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej

7)       Zespó? ds. Kontroli Wewn?trznej

8)       Zespó? Radców Prawnych.

2.      W zakresie wykonywanych zada? (podleg?o?? merytoryczna) Rektorowi podlegaj?:

1)      Archiwum

2)      Biuro Rektora

3)      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

4)      Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

5)      Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

6)      Biuro Rzecznika Prasowego

7)      Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

8)      Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy

9)      O?rodek Kultury Studenckiej.

 

§ 4

 

1.      Kanclerzowi podlegaj? merytorycznie i s?u?bowo pracownicy jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z zastrze?eniem ust. 2.

2.      Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, pracownicy dziekanatów, Wydawnictwa Uniwersytetu, i innych jednostek organizacyjnych, wykonuj?cy obs?ug? administracyjn?, nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, podlegaj? Kanclerzowi w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy o ile odr?bne przepisy i uregulowania wewn?trzne nie stanowi? inaczej.

3.      Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez wzgl?du na ich podporz?dkowanie, oraz osoby zajmuj?ce samodzielne stanowiska pracy podleg?e bezpo?rednio Rektorowi lub Prorektorom, s? zobowi?zani do wspó?pracy z Kanclerzem w zakresie niezb?dnym do wykonania zada? okre?lonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

 

1.      Kanclerz nawi?zuje, zmienia i rozwi?zuje stosunek pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wy??czeniem osób zatrudnionych w oparciu o odr?bne przepisy i uregulowania wewn?trzne.

2.      Kanclerz realizuje zadania przy pomocy swoich zast?pców tj.:

1)      Kwestora,

2)      Zast?pcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,

3)      Zast?pcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych.

3.      Kanclerza podczas nieobecno?ci zast?puj? Zast?pcy, ka?dy w zakresie powierzonych mu kompetencji.

4.      Decyzje w sprawach nale??cych do wy??cznej kompetencji Kanclerza, podczas jego nieobecno?ci, podejmuje w?a?ciwy prorektor.

5.      Kanclerz i Zast?pcy Kanclerza pe?ni? nadzór nad:

1)      prawid?owym wykonywaniem zada? w okre?lonych Regulaminem jednostkach organizacyjnych,

2)      przebiegiem wspó?pracy podleg?ych jednostek z innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

§ 6

 

1.      Kwestor, jako g?ówny ksi?gowy jednostki sektora finansów publicznych, podlega Rektorowi (podleg?o?? merytoryczna ), a w sprawach wynikaj?cych ze stosunku pracy Kanclerzowi (podleg?o?? s?u?bowa).

2.      Powierzone sobie zadania Kwestor wykonuje przy pomocy: Zast?pcy ds. Bada? Naukowych i Programów Zagranicznych oraz Zast?pcy ds. Finansowych.

 

§ 7

 

1.      Kanclerz pe?ni nadzór nad wykonywaniem zada? przez:

1)      Sekretariat Kanclerza,

2)      Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami,

3)      Dzia? Informatyzacji Administracji,

4)      Dzia? Telekomunikacji,

5)      Dzia? Planowania i Organizacji,

6)      Rozdzielni? Korespondencji,

7)      Zak?ad Poligrafii.

 

2.      Zast?pca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem:

1)      Dzia?u Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia,

2)      Dzia?u Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni,

3)      Dzia?u Zaopatrzenia i Transportu,

4)      Sekcji Inwentaryzacji,

5)      Stanowiska ds. Gospodarowania Odpadami,

6)      Zespo?u Administratorów Obiektów,

7)      Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej.

 

3.      Zast?pca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych pe?ni nadzór na wykonywaniem zada? przez:

1)    Dzia? Obs?ugi Technicznej,

2)    Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej,

 

4.      Kwestor nadzoruje wykonywanie zada? przez:

1) Pracownicz? Kas? Zapomogowo-Po?yczkow?,

2) Sekcj? ds. Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych.

 

5.      Zast?pca Kwestora ds. Bada? Naukowych i Programów Zagranicznych nadzoruje:

1) Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych,

2) Sekcj? Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej,

3) Sekcj? Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych,

4) Sekcj? Rozlicze? Podatku VAT.

 

6.       Zast?pca Kwestora ds. Finansowych pe?ni nadzór nad wykonywaniem zada? w:

1)      Dziale Finansowo-Ksi?gowym, w sk?ad którego wchodzi:

a) Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci,

b) Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów,

c) Sekcja Ksi?gowo?ci,

2)      Dziale P?ac,

3)      Sekcji Ewidencji Maj?tku.

 

§ 8

 

1.      Do podstawowych zada? jednostek organizacyjnych administracji nale?y:

1)      prowadzenie, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, spraw nale??cych do zakresu dzia?ania danej jednostki,

2)      wzajemna wspó?praca, przez któr? nale?y rozumie? udzielanie informacji, opinii oraz przekazywanie dokumentów w celu prawid?owego i terminowego wykonywania zada? wymagaj?cych wspó?dzia?ania,

3)      wspó?dzia?anie z jednostkami pa?stwowymi, regionalnymi, podmiotami gospodarczymi, zwi?zkami zawodowymi, itp.

2.      Spory kompetencyjne pomi?dzy jednostkami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu rozstrzyga Kanclerz.

 

§ 9

 

1.      W przypadkach uzasadnionych wewn?trzn? struktur? jednostki organizacyjnej, zakresem jej dzia?ania lub ró?norodno?ci? wykonywanych zada?, do kierowania ni? Kanclerz mo?e powo?a? kierownika.

 

2.      Kierownika jednostki organizacyjnej administracji, podleg?ej nadzorowi merytorycznemu Rektora, Kanclerz zatrudnia za zgod? Rektora.

 

3.      Kierownicy s? odpowiedzialni za merytorycznie w?a?ciwe, rzetelne i terminowe za?atwianie spraw przez jednostk?, któr? kieruj? i podleg?ych im pracowników oraz prawid?ow? gospodark? powierzonym mieniem.

 

4.      Obowi?zkiem kierownika jednostki organizacyjnej jest w szczególno?ci:

1)      organizacja pracy w kierowanej jednostce,

2)      znajomo?? aktualnych przepisów dotycz?cych zada? wykonywanych w podleg?ej jednostce,

3)      nadzór nad wykonywaniem obowi?zków i zada? przez podleg?ych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a)      przepisów dotycz?cych przedmiotu ich dzia?ania,

b)      przepisów prawa pracy oraz wynikaj?cych z nich przepisów bhp i p.po?.,

c)      terminowo?ci rozpatrywanych spraw,

4)      opracowywanie i aktualizacja zakresów czynno?ci podleg?ym pracownikom,

5)      zg?aszanie wniosków personalnych i realizacja polityki kadrowej obowi?zuj?cej w Uniwersytecie,

6)      kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

7)      organizacja zast?pstw nieobecnych pracowników zapewniaj?ca niezak?ócon? prac? jednostki,

8)      instruowanie pracowników i szkolenie w zakresie zmian w przepisach, których znajomo?? jest niezb?dna do prawid?owego wykonywania zada?,

9)      opracowywanie i przedk?adanie materia?ów i wniosków do decyzji osoby sprawuj?cej nadzór merytoryczny,

10)  planowanie i koordynacja realizacji zada? okre?lonych przez osob? sprawuj?c? nadzór merytoryczny,

11)  wspó?udzia? w opracowywaniu wewn?trznych procedur i aktów prawnych zwi?zanych z zakresem dzia?ania podleg?ej jednostki,

12)  przestrzeganie tajemnicy s?u?bowej i nadzór nad jej przestrzeganiem w podleg?ej jednostce,

13)   informowanie prze?o?onych o naruszeniu przez podleg?ych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególno?ci w przypadku, gdy efektem dzia?ania lub zaniechania pracownika mo?e by? powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu.

 

5. Kierownik jednostki ponosi osobist? odpowiedzialno?? za dzia?anie lub zaniechanie

 w zakresie spraw wynikaj?cych z jego kompetencji.

 

 

 

III. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE I S?U?BOWO REKTOROWI LUB PROREKTOROM

 

§ 10

 

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

 

1.      Akademickie Centrum Mediów i Promocji jest jednostk? ogólnouczelnian?.

 

2.      Kierownika Akademickiego Centrum Mediów powo?uje Rektor na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

3.      Do zada? Akademickiego Centrum Mediów i Promocji nale?y w szczególno?ci:

1)     prowadzenie bie??cej dzia?alno?ci medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

2)     wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

3)      wspó?praca z rzecznikiem prasowym Uniwersytetu,

4)      dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarze? oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w postaci materia?ów fotograficznych, filmowych i radiowych,

5)      promocja Uniwersytetu, w tym:

a)      wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okoliczno?ciowych, filmów, audycji radiowych, p?yt CD i innych promuj?cych Uniwersytet,

b)      wspó?praca z czasopismami i redakcjami zajmuj?cymi si? upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wy?szym i nauce,

c)      promocja osi?gni?? pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców Uniwersytetu,

d)     promocja osi?gni?? Uniwersytetu, w tym twórczo?ci naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

e)       promocja konferencji i wystaw maj?ca na celu upowszechnianie wyników bada? naukowych i innych osi?gni??.

6)     produkcja filmów, p?yt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców zewn?trznych.

 

4.      W sk?ad Akademickiego Centrum Mediów i Promocji wchodzi:

1)     Radio UWM-FM,

2)     Telewizja Kortowo,

3)     Zespó? prasowo-promocyjny.

 

5.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Akademickiego Centrum Mediów i Promocji okre?la jego regulamin organizacyjny.

 

6.      Nadzór nad Akademickim Centrum Mediów pe?ni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

 

§ 11

 

Biblioteka G?ówna

 

1.      Biblioteka G?ówna jest ogólnouczelnian? jednostk? organizacyjn? realizuj?c? zadania dydaktyczne, us?ugowe i naukowe.

2.      Bibliotek? G?ówn? kieruje dyrektor powo?ywany przez Rektora po zasi?gni?ciu opinii Rady Bibliotecznej.

3.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Biblioteki okre?la jej Regulamin organizacyjny.

4.      Nadzór nad Biblioteka g?ówn? pe?ni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 12

 

Rzecznik Patentowy

 

1.      Rzecznik Patentowy podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji i dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów prawa.

2.      Rzecznik Patentowy:

1)      wyst?puje w imieniu Uniwersytetu przed Urz?dem Patentowym RP w sprawach zwi?zanych ze zg?aszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemys?owych, znaków towarowych i wzorów u?ytkowych,

2)      przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod wzgl?dem formalnoprawnym za sporz?dzanie umów licencyjnych, wdro?eniowych oraz ich ewidencjonowanie i udost?pnianie,

3)      prowadzi analizy rozlicze? z licencjobiorcami i jednostkami wdra?aj?cymi,

4)      prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagaj?cych,

5)      zabezpiecza za granic? ochron? prawn? oryginalnym rozwi?zaniom technicznym, posiadaj?cym zdolno?? patentow? oraz opracowuje i zg?asza te rozwi?zania do w?a?ciwych urz?dów,

6)      udziela niezb?dnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów u?ytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)      prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urz?du Patentowego RP oraz udziela informacji odno?nie sposobu korzystania ze zbiorów Urz?du Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i ?wiatowej,

8)      prowadzi szeroko poj?t? informacj? patentow?,

9)      prowadzi badania w zakresie zdolno?ci patentowej i czysto?ci patentowej.

 

 

§ 13

 

Zespó? ds. Kontroli Wewn?trznej

 

Stanowisko ds. Kontroli Wewn?trznej:

1)      opracowuje plany kontroli gospodarki finansowej Uniwersytetu z uwzgl?dnieniem zasad celowo?ci, legalno?ci i gospodarno?ci,

2)      przeprowadza planowe kontrole jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem :

a)      przestrzegania dyscypliny finansowej, obrotu sk?adnikami maj?tkowymi, pracy, p?ac i zabezpieczenia mienia,

b)      przestrzegania obowi?zuj?cego prawa,

c)      gospodarki mieniem Uniwersytetu,

d)     rzetelno?ci i prawid?owo?ci sporz?dzonej dokumentacji i sprawozda?.

3)      przeprowadza dora?ne kontrole na zlecenie Rektora lub Kanclerza,

4)      przeprowadza okresow? kontrol? dokumentów i ich obiegu,

5)      sporz?dza dokumentacj? z przeprowadzonej kontroli, opracowuje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonywanie,

6)      ustala przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawid?owo?ci w dzia?aniu kontrolowanej jednostki oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ten stan,

7)      wskazuje ?rodki i sposoby prowadz?ce do likwidacji ujawnionych nieprawid?owo?ci,

8)      podejmuje dzia?ania maj?ce na celu spowodowanie zwrotu przez winnych okre?lonych kwot d?ugów b?d? strat, na które zosta? nara?ony Uniwersytet w wyniku nieprawid?owej dzia?alno?ci.

 

§ 14

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych:

1)      prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej,

2)      nadzoruje i kontroluje zabezpieczenie tajemnicy pa?stwowej i s?u?bowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

3)      prowadzi kancelari? tajn?,

4)      prowadzi sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 15

 

Wydawnictwo Uniwersytetu

 

1.      Wydawnictwo Uniwersytetu jest jednostk? ogólnouczelnian? podleg?? Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Wydawnictwem kieruje, we wspó?pracy z Kolegium Wydawniczym, Redaktor Naczelny powo?ywany przez Rektora.

3.      Zakres dzia?ania Wydawnictwa obejmuje publikacje prac naukowych, czasopism oraz pomocy dydaktycznych.

 

§ 16

 

Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej

 

1.      Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej podporz?dkowany jest Rektorowi i dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów.

2.      Do podstawowych zada? Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej nale?y:

 1. sporz?dzanie rocznego planu audytu wewn?trznego,
 2. badanie dzia?alno?ci Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewn?trznych w jednostkach organizacyjnych,
 3. monitorowanie wykonania dzia?a? naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,
 4. czuwanie nad prawid?owo?ci? wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewn?trznie procedurami i zarz?dzeniami,
 5. podejmowanie dzia?a? w kierunku u?wiadamiania ryzyka i skutecznego nim zarz?dzania,
 6. wspó?praca z audytorami zewn?trznymi w zakresie wykonywania swoich zada?,
 7. sporz?dzanie sprawozda? z przeprowadzonych audytów,
 8. sporz?dzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do ko?ca marca ka?dego roku Rektorowi i G?ównemu Inspektorowi Audytu Wewn?trznego.

3.      Szczegó?owe zasady funkcjonowania Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej okre?la Regulamin.

 

§ 17

 

Zespó? Radców Prawnych

 

Zespó? Radców Prawnych podlega Rektorowi i dzia?aj?c na podstawie odr?bnych przepisów:

1)      sporz?dza Rektorowi i Kanclerzowi opinie i udziela porad prawnych oraz wyja?nie? z zakresu stosowania prawa,

2)      informuje organy Uniwersytetu o:

a) zmianach w obowi?zuj?cym stanie prawnym z zakresu dzia?alno?ci Uniwersytetu,

b) uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybie?,

3)      uczestniczy w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawi?zanie, zmiana lub rozwi?zanie stosunku prawnego, w tym zw?aszcza umów d?ugoterminowych, nietypowych lub dotycz?cych przedmiotu o znacznej warto?ci, jak równie? umów z kontrahentami zagranicznymi,

4)       sprawuje nadzór prawny nad egzekucj? nale?no?ci Uniwersytetu,

5)      wyst?puje w charakterze pe?nomocnika Uniwersytetu w post?powaniach s?dowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekaj?cymi,

6)      uczestniczy w tworzeniu wewn?trznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

7)      udziela wskazówek odno?nie sposobu zbierania materia?ów potrzebnych do wykazania winy w razie pope?nienia przest?pstwa na szkod? Uniwersytetu oraz gromadzi materia?y potrzebne do uzasadnienia roszcze? maj?tkowych lub obrony interesów w post?powaniu sadowym, a tak?e administracyjnym i nadzoruje wykonanie tych czynno?ci, a w przypadku szkody wynik?ej z przest?pstwa – przedstawia wnioski dotycz?ce zabezpieczenia roszcze? i wszcz?cia w?a?ciwych kroków s?dowych,

8)      przechowuje akta prowadzonych spraw,

9)      wspó?pracuje z zespo?em organizacyjno-prawnym przy sporz?dzaniu projektów wewn?trznych aktów prawnych oraz szkoleniu pracowników w zakresie znajomo?ci tych przepisów.

 

IV. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE REKTOROWI LUB PROREKTOROM A S?U?BOWO KANCLERZOWI

 

§ 18

 

Archiwum

 

1.      Archiwum jest jednostk? ogólnouczelnian? funkcjonuj?c? w oparciu o odr?bne przepisy i Regulamin organizacyjny Archiwum.

2.      Archiwum kieruje kierownik zatrudniany przez Rektora po zasi?gni?ciu opinii Rady Archiwalnej.

3.      Nadzór nad Archiwum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 19

 

Biuro Rektora

 

1.      Biuro Rektora jest jednostk? organizacyjn? podleg?? merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro Rektora zapewnia obs?ug? sekretarsk? Rektora i Prorektorów, posiedze? Senatu oraz uroczysto?ci ogólnouczelnianych.

3.      W ramach Biura Rektora funkcjonuj? sekretariaty realizuj?ce zadania Biura.

4.      Do zakresu dzia?ania Biura Rektora nale?y:

1)      przygotowywanie posiedze? Senatu oraz innych zebra?, którym przewodniczy Rektor,

2)      organizowanie obs?ugi techniczno-organizacyjnej posiedze? Senatu i innych zebra?, którym przewodniczy Rektor, sporz?dzanie protoko?ów oraz projektów uchwa? i postanowie? zgodnie z intencj? obraduj?cych organów,

3)      przekazywanie ustale? organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)      organizowanie wyst?pie? Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)      dostarczanie Rektorowi materia?ów i informacji niezb?dnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji,

6)      prowadzenie ewidencji piecz?ci i piecz?tek s?u?bowych oraz weryfikowanie ich tre?ci,

7)      formalizowanie dyplomów uko?czenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

8)      przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania i kontaktów zewn?trznych Uniwersytetu.

 

5.      Funkcjonuj?cy w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:

1)      prowadzi ewidencj? korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebra? i spotka?,

2)      kieruje przep?ywem informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,

3)      weryfikuje wst?pnie sprawy wp?ywaj?ce do Rektora i odpowiednio kieruje zg?aszaj?cych si? interesantów,

4)      gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezb?dne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,

5)      prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencj? kontroli zewn?trznych,

6)      wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Rektora,

7)      przechowuje korespondencj? Rektora.

 

6.      Sekretariaty Prorektorów, dzia?aj?ce w strukturze Biura Rektora:

1)      ewidencjonuj? korespondencj? Prorektorów,

2)      prowadz? terminarze spraw, zebra? i spotka? Prorektorów,

3)      nadzoruj? przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów doradczych wspó?pracuj?cych z Prorektorami,

4)      przekazuj? do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,

5)      wst?pnie weryfikuj? wp?ywaj?ce sprawy i odpowiednio kieruj? zg?aszaj?cych si? interesantów,

6)      gromadz? i przekazuj? Prorektorom informacje niezb?dne do rozstrzygni?cia rozpatrywanych spraw,

7)      przechowuj? korespondencj? Prorektorów,

8)      wspó?dzia?aj? z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Prorektorów.

 

§ 20

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

1.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowi?zków Biura nale?y:

1)      wykonywanie zada? zleconych przez Rektora lub Kanclerza zwi?zanych z realizacj? polityki kadrowej okre?lonej przez Senat,

2)      prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwi?zywaniem stosunku pracy,

3)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz by?ych pracowników b?d?cych emerytami i rencistami,

4)      opracowywanie projektów rocznych planów szkole? pracowników administracji i przedstawianie ich Kanclerzowi do zatwierdzenia,

5)      nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obs?uga administracyjna procesu oceny oraz sporz?dzanie sprawozdawczo?ci w tym zakresie.

 

3.      W celu prawid?owego wykonywania zada? w Biurze Kadr i Spraw Socjalnych wyodr?bnia si?:

1)      Sekcj? Kadr Nauczycieli Akademickich,

2)      Sekcj? Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi,

3)      Sekcj? Socjaln?.

 

4.      Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi, ka?da w odniesieniu do odpowiedniej (wynikaj?cej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1)      prowadz? akta osobowe pracowników,

2)      przygotowuj? dokumenty oraz informacje dotycz?ce potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3)      przygotowuj? dokumentacj? dotycz?c? nawi?zywania i rozwi?zywania stosunku pracy,

4)      przyjmuj?, ewidencjonuj? i sprawdzaj? pod wzgl?dem formalnym wnioski w sprawach:

a)      awansów pracowników,

b)      post?powania kwalifikacyjnego dotycz?cego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

c)      odbycia sta?u krajowego,

5)      opracowuj? roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotycz?ce:

a)      stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)      tytu?ów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)      post?powania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)     naukowego i zawodowego sta?u krajowego,

e)      stypendiów i urlopów naukowych,

6)      kieruj? i nadzoruj? przebieg wst?pnych bada? lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7)      informuj? o trybie i warunkach dokszta?cania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8)      opracowuj? roczne plany szkole? pracowników,

9)      rozliczaj? czas pracy pracowników, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

10)  przygotowuj? dokumentacj? zwi?zan? z przechodzeniem pracowników na emerytur? lub rent?,

11)  prowadz? sprawy dotycz?ce szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowuj? materia?y sprawozdawcze i analityczne,

12)  opracowuj?, przy wspó?udziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznacze? i wyró?nie? pracowników oraz prowadz? ewidencj? w tym zakresie,

13)  wystawiaj? legitymacje s?u?bowe i ubezpieczeniowe, potwierdzaj? ich wa?no?? oraz prowadz? obowi?zuj?c? w tym zakresie ewidencj?,

14)  przygotowuj? dokumenty zwi?zane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15)  prowadz? statystyk? w sprawach obj?tych zakresem dzia?ania,

16)  zapewniaj? obs?ug? administracyjn? senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniaj?cej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytu? doktora honoris causa,

17)   przekazuj? jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bie??ce informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18)  dokonuj? zg?oszenia pracowników i cz?onków ich rodzin do ubezpiecze? spo?ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

5.      Sekcja Socjalna :

1)      organizuje i administruje uczelnian? baz? rekreacyjno-wypoczynkow? ,

2)       organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3)       organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na ?yczenie pracowników,

4)      organizuje uroczysto?ci i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5)      wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zada?, bie??cej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6)      organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7)      sporz?dza plan podzia?u ?rodków funduszu socjalnego,

8)      kompletuje dokumentacj? dotycz?c? uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9)      prowadzi komputerow? baz? danych dotycz?c? ?wiadcze? socjalnych,

10)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie realizowanych zada?.

 

§ 21

 

Biuro ds. Spraw Kszta?cenia i Spraw Studenckich

 

1.      Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowi?zków Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich nale?y:

1.      prowadzenie spraw zwi?zanych z rekrutacj?,

2.      promocja oferty kszta?cenia,

3.      realizacja zada? zwi?zanych z przygotowaniem za?o?e? dotycz?cych polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jako?ci kszta?cenia,

4.      koordynacja i nadzór nad organizacj? oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5.      redystrybucja funduszu ?rodków pomocy materialnej dla studentów ,

6.      realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7.      prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8.      opracowywanie projektów aktów prawnych dotycz?cych przedmiotu dzia?ania jednostki,

9.      formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych,

10.  obs?uga administracyjna spraw zwi?zanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11.  udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotycz?cych toku studiów (instrukta?).

 

3.      W ramach Biura funkcjonuj?:

1)      Sekcja ds. Studiów i Studentów,

2)      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów,

3)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych,

4)      Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp.

 

4.      Sekcja ds. Studiów i Studentów:

1)       organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów,

2)       koordynuje prace zwi?zane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)       koordynuje sprawy zwi?zane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)       przyjmuje i prowadzi sprawy wynikaj?ce ze skarg studentów,

5)       opracowuje za?o?enia i wnioski dotycz?ce ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrol? jej realizacji,

6)       prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzysze? dzia?aj?cych na terenie Uniwersytetu,

7)       uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw zwi?zanych z dydaktyk? oraz opiek? nad studentami,

8)      prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania dotycz?cych toku studiów,

9)      kontroluje we wszystkich jednostkach realizacj? planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotycz?cych zgodno?ci z obowi?zuj?cymi planami studiów i programami nauczania,

10)  rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zaj?cia ponadwymiarowe i zlecone,

11)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie obj?tym przedmiotem dzia?ania.

 

5.      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów:

1)      prowadzi zbiór informacji o absolwentach,

2)      prowadzi poradnictwo zawodowe,

3)      organizuje i prowadzi szkolenia przygotowuj?ce studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4)      tworzy baz? danych na temat miejsc pracy poprzez nawi?zywanie kontaktów z firmami,

5)      udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,

6)      promuje Uniwersytet w?ród przysz?ych studentów oraz firm,

7)      organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,

8)      organizuje sesje rekrutacyjne,

9)      prowadzi dystrybucj? poradników firm wspó?pracuj?cych,

10)  prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców.

 

6.      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych:

1)      koordynuje zadania:

a)      zwi?zane z rekrutacj? kandydatów na studia doktoranckie,

b)      dotycz?ce przebiegu zaj?? dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2)      organizuje dzia?alno?? informacyjn? i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3)      prowadzi ewidencj? studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydzia?ach,

4)      nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej studentów studiów doktoranckich.

 

7.      Do zakresu dzia?ania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp nale?y:

1)        opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydzia?ów programów szkolenia studentów w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy wraz z okre?leniem wymiaru czasu szkolenia,

2)        ustalanie harmonogramów szkole? oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielko?ci grup studenckich,

3)        prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynaj?cych nauk? w Uniwersytecie,

4)        prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,

5)        potwierdzanie uko?czenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

§ 22

 

Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

 

1.      Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Biuro ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wspó?pracuje z Rzecznikiem Patentowym w zakresie wykorzystania wynalazków i wzorów u?ytkowych.

 

3.      W Biurze ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wyodr?bnia si?:

1)      Sekcj? Organizacji Bada? Naukowych

2)      Sekcj? Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Zagranicznych.

 

4.      Sekcja Organizacji Bada? Naukowych:

1)      uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu bada? naukowych,

2)      przygotowuje do ministra w?a?ciwego ds. nauki wnioski dotycz?ce finansowania nauki,

3)      opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a)      bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe bada? naukowych,

b)      obs?uguje administracyjnie realizacj? zada? finansowanych ze ?rodków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególno?ci udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporz?dzaniu kosztorysów, aneksów i porozumie?,

c)      ewidencjonuje umowy realizowane ze ?rodków, o których mowa w przepisach reguluj?cych spraw? kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania ?rodków finansowych na nauk? oraz aktualizuje zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)     wspó?pracuje z zamawiaj?cymi badania naukowe,

4)      organizuje specjalistyczne, sta?e lub dora?ne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5)      przedk?ada oferty wdro?eniowe dotycz?ce rozwi?za? naukowo-technicznych wszystkim dzia?om gospodarki,

6)      bierze udzia? przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

5.      Do zakresu dzia?ania Sekcji Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Pochodzenia Zagranicznego nale?y:

1)      opracowywanie i aktualizacja procedur dotycz?cych pozyskiwania i wykorzystywania ?rodków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2)      inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3)      prowadzenie monitoringu harmonogramów zada? zwi?zanych z realizacj? projektów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4)      utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5)      prowadzenie spraw zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6)      utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wspó?pracy z samorz?dem Województwa oraz innymi jednostkami samorz?du terytorialnego w zakresie odpowiadaj?cym zainteresowaniom i mo?liwo?ciom Uniwersytetu, w dziedzinie rozwoju spo?eczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach steruj?cych, monitoruj?cych, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7)      przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

8)      udzielanie informacji oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9)      prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we wspó?pracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

§ 23

 

Biuro Rzecznika Prasowego

 

1.      Biuro Rzecznika Prasowego podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Biurem kieruje Rzecznik Prasowy powo?ywany i odwo?ywany przez Rektora.

3.      Do g?ównych zada? Biura nale?y:

1)      obs?uga prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

2)      udzielanie informacji i wyja?nie? mediom,

3)      dokonywanie ewentualnych sprostowa? informacji zamieszczanych w mediach,

4)      organizacja konferencji prasowych,

5)      dzia?ania promuj?ce Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,

6)      reakcja na nieprzychylne Uniwersytetowi tre?ci upowszechniane w mediach,

7)      prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8)      przekazywanie poczt? elektroniczn? komunikatów, og?osze? i informacji pracownikom Uniwersytetu,

9)      przegl?d prasy,

10)  upowszechnianie wiadomo?ci o dzia?alno?ci Uniwersytetu,

11)  wspó?praca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,

12)  wspó?praca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)      produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)      opracowywania materia?ów do wydawnictw promocyjnych,

c)      redakcji „Wiadomo?ci Uniwersyteckich”

13)   wspó?praca z rad? programow? Gazety Uniwersyteckiej,

14)   udzia? w organizowaniu uroczysto?ci uczelnianych i spotka? Rektora,

15)   opracowywanie sprawozda? zleconych przez Rektora,

16)   gromadzenie materia?ów do rankingów szkó? wy?szych,

17)   prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

§ 24

 

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

 

1.      Biuro Wspó?pracy z Zagranic? podlega merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro przygotowuje prognozy i kierunki wspó?pracy z zagranic? oraz realizuje zadania zwi?zane z wymian? mi?dzynarodow? pracowników i studentów Uniwersytetu.

3.      Do zakresu dzia?ania Biura nale?y w szczególno?ci:

1)      przygotowywanie i nadzór merytoryczny w zakresie umów mi?dzynarodowych,

2)      aplikacja i rozliczanie z Komisj? Europejsk? i Agencj? Krajow? programu Erasmus,

3)      obs?uga merytoryczna i finansowa studentów w ramach programu Erasmus,

4)      administracyjna obs?uga:

a)      programów edukacyjnych: LIFELONG LEARNING, TEMPUS ERASMUS MUNDUS,

b)       wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu,

c)       studentów i doktorantów obcokrajowców,

d)      zagranicznych praktyk studentów,

e)       go?ci zagranicznych Uniwersytetu,

f)       Senackiej Komisji ds. Wspó?pracy z Zagranic?,

5)      dzia?alno?? w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej,

6)      dzia?alno?? Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

7)      uczestnictwo w Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego (BSRUN),

8)      uczestnictwo w Mi?dzyuniwersyteckim Centrum Bada? Naukowych i Wspó?pracy z Europ? Wschodni? i Po?udniowo-Wschodni? (CICEROS),

9)      obs?uga korespondencji zagranicznej,

10)  zg?aszanie wniosków do umów mi?dzynarodowych,

11)  przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Biura Wspó?pracy z Zagranic? i Regionalnego Punktu Kontaktowego,

12)  przygotowanie sprawozda? i raportów zwi?zanych z realizacja zada? biura.

 

4.      W celu wykonania zada? w ramach Biura Wspó?pracy z Zagranic? funkcjonuj?:

a) Zespó? ds. Programów Mi?dzynarodowych,

b) Zespó? ds. Obs?ugi Wspó?pracy Zagranicznej.

 

§ 25

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy

 

1.      Dzia? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów i merytorycznie podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do zakresu dzia?ania Dzia?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy nale?y:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

2)      bie??ce informowanie Rektora o stwierdzonych zagro?eniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzaj?cymi do ich usuwania,

3)      sporz?dzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy zawieraj?cych propozycje przedsi?wzi?? technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapobieganie zagro?eniom ?ycia i zdrowia pracowników oraz popraw? warunków pracy,

4)      udzia? w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotycz?cych uwzgl?dnienia w tych planach rozwi?za? techniczno-organizacyjnych zapewniaj?cych popraw? stanu bezpiecze?stwa i higieny pracy,

5)      udzia? w ocenie za?o?e? i dokumentacji dotycz?cej modernizacji Uniwersytetu, a tak?e nowych inwestycji oraz zg?aszanie wniosków dotycz?cych uwzgl?dnienia wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w tych za?o?eniach i dokumentacji,

6)      udzia? w przekazywaniu do u?ytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich cz??ci, w których przewiduje si? pomieszczenia pracy oraz urz?dze? maj?cych wp?yw na warunki pracy i bezpiecze?stwo pracowników,

7)       zg?aszanie wniosków dotycz?cych wymaga? bezpiecze?stwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)      przedstawianie Rektorowi wniosków dotycz?cych zachowania wymaga? ergonomii na stanowiskach pracy,

9)      udzia? w opracowywaniu wewn?trznych zarz?dze?, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada? osób kieruj?cych pracownikami w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy,

10)   opiniowanie szczegó?owych instrukcji dotycz?cych bezpiecze?stwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)   udzia? w ustalaniu okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj?cych z badania przyczyn i okoliczno?ci tych wypadków oraz zachorowa? na choroby zawodowe, a tak?e kontrola realizacji tych wniosków,

12)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotycz?cych wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze? o takie choroby, a tak?e przechowywanie wyników bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy,

13)   doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy,

14)   udzia? w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wi??e si? z wykonywan? prac?,

15)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wyst?puj? czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe, oraz doboru najw?a?ciwszych ?rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)   wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególno?ci w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkole? w dziedzinie bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz zapewnienia w?a?ciwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)   wspó?praca z laboratoriami upowa?nionymi, zgodnie z odr?bnymi przepisami, do dokonywania bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci??liwych, wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, w zakresie organizowania tych bada? i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)   wspó?praca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmuj?cymi si? pomiarami stanu ?rodowiska naturalnego, dzia?aj?cymi w systemie pa?stwowego monitoringu ?rodowiska, okre?lonego w odr?bnego przepisach,

19)  wspó?dzia?anie z lekarzem sprawuj?cym profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracownikami, w szczególno?ci przy organizowaniu okresowych bada? lekarskich pracowników,

20)  wspó?dzia?anie ze spo?eczn? inspekcj? pracy oraz z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi przy:

a)      podejmowaniu przez nie dzia?a? maj?cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odr?bnych przepisach,

b)      podejmowanych w Uniwersytecie przedsi?wzi?ciach maj?cych na celu popraw? warunków pracy,

21)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy, a tak?e w pracach komisji bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmuj?cych si? problematyk? bezpiecze?stwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)   inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu ró?nych form popularyzacji problematyki bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

§ 26

 

O?rodek Kultury Studenckiej

 

1.      O?rodek Kultury Studenckiej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      W zakresie swojego dzia?ania O?rodek Kultury Studenckiej:

1)      opracowuje program pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)      koordynuje, nadzoruje i inspiruje dzia?alno?? uczelnianych klubów studenckich,

3)      koordynuje i patronuje imprezom kulturalnym organizowanym przez organy samorz?du studenckiego,

4)      prowadzi i organizuje dzia?alno?? amatorskich zespo?ów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)      gromadzi i udost?pnia wydawnictwa metodyczne, repertuarowe, czasopisma kulturalno-o?wiatowe, p?ytoteki i ta?moteki,

6)      organizuje poradnictwo i instrukta? dotycz?cy dzia?alno?ci klubów studenckich, zespo?ów muzycznych, tanecznych itp.,

7)      organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynuje inne imprezy realizowane w Uniwersytecie przez jednostki zewn?trzne,

8)      ?wiadczy odp?atnie us?ugi na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowi?zuj?cych przepisów i za po?rednictwem osób upowa?nionych do dzia?ania na zewn?trz i w imieniu Uniwersytetu,

9)      odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami przyznanych ?rodków finansowych oraz za powierzone sk?adniki maj?tkowe, a tak?e za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszcze?.

 

3.   W ramach O?rodka Kultury Studenckiej prowadzona jest dzia?alno??:

1) Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Kortowo”,

2) Chóru Akademickiego im. prof. Wiktora Wawrzyczka,

3) Klubu P?etwonurków „Skorpena”

4) Teatru Studenckiego „Cezar”,

5) inna dzia?alno?? kulturalna.

 

V. ZAKRES ZADA? JEDNOSTEK PODLEG?YCH MERYTORYCZNIE I S?U?BOWO KANCLERZOWI

 

A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E KANCLERZOWI

 

§ 27

 

Do podstawowych zada? jednostek organizacyjnych podleg?ych Kanclerzowi nale?y zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków do realizacji podstawowych zada? Uniwersytetu.

§ 28

 

Sekretariat Kanclerza

Sekretariat Kanclerza:

1)        prowadzi ewidencj? korespondencji, terminarz spraw, zebra? i spotka? Kanclerza,

2)        kontroluje przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem cia? kolegialnych, wspó?pracuj?cych z Kanclerzem,

3)        przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

4)        zg?aszaj?cym si? interesantom wskazuje jednostki organizacyjne w?a?ciwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

5)        prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

6)        przechowuje piecz?cie oraz korespondencje zwi?zan? z zakresem dzia?ania Kanclerza,

7)        prowadzi obs?ug? administracyjn? Kanclerza,

8)        wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Kanclerza.

 

§ 29

 

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

 

1.      Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami obejmuje:

1)      Zespó? Gospodarki Budynkami,

2)      Zespó? Gospodarki Gruntami,

3)      Zespó? Gospodarki Lokalowej.

 

2.      Zespó? Gospodarki Budynkami

1)      prowadzi ewidencj? budynków i budowli b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

2)      administruje zak?adowymi budynkami mieszkalnymi,

3)      przygotowuje projekty umów dzier?awy lub najmu budowli, mieszka? zak?adowych, lokali, gara?y i realizuje zadania wynikaj?ce z tych umów,

4)      prowadzi rejestr lokatorów mieszka? zak?adowych,

5)      rozlicza lokatorów mieszka? zak?adowych z czynszów i innych ?wiadcze? i prowadzi w?a?ciw? dokumentacj? tych spraw,

6)      ustala, ewidencjonuje i rozlicza kaucje mieszkaniowe,

7)      dokonuje odbioru mieszka? zak?adowych od lokatorów i przekazuje mieszkania nowym lokatorom.

 

3.      Zespó? Gospodarki Gruntami:

1)         zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów b?d?cych w?asno?ci? lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)         przeprowadza procedur? zwi?zan? z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)         sporz?dza projekty umów sprzeda?y lub dzier?awy gruntów,

4)         prowadzi przetargi zwi?zane ze zbyciem nieruchomo?ci,

5)         przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

4.      Zespó? Gospodarki Lokalowej:

1)      sporz?dza projekty umów najmu z u?ytkownikami lokali us?ugowo-handlowych oraz ich zmian,

2)      prowadzi sprawy rozlicze? najemców lokali us?ugowo-handlowych i dzier?awców terenów z op?at wynikaj?cych z zawartych z nimi umów,

3)      prowadzi sprawy dotycz?ce hoteli administrowanych przez Uniwersytet, w szczególno?ci:

a)      kontroluje stan techniczny i sanitarny hoteli, wspó?dzia?aj?c z odpowiednimi s?u?bami technicznymi,

b)      dokonuje rozlicze? finansowych pomi?dzy Uniwersytetem a administratorami hoteli,

c)      przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydzia? miejsc w hotelach,

d)     wystawia skierowania do hotelu na podstawie decyzji Rektora,

e)      prowadzi analiz? wykorzystania miejsc hotelowych.

4)      Przechowuje dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania.

 

§ 30

 

Dzia? Informatyzacji Administracji

 

Do zakresu dzia?ania Dzia?u Informatyzacji Administracji nale?y:

1)      prowadzenie polityki informatycznej Uniwersytetu,

2)      tworzenie, wdra?anie i nadzór nad eksploatacj? ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspieraj?cych zarz?dzanie Uniwersytetem w sieci komputerowej administracji, w tym:

a)      zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy eksploatowanych centralnych systemów i stacji roboczych,

b)      konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego,

c)      nadzór nad bezpiecze?stwem baz danych,

d)     prowadzenie serwisu sprz?tu i oprogramowania,

e)      prowadzenie szkole? przy wdra?aniu nowych aplikacji,

3)      nadzorowanie zamówie? i zakupów oprogramowania, sprz?tu komputerowego w celu jego ujednolicenia i kompatybilno?ci w skali Uniwersytetu,

4)      przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania ?rodków na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

5)      wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych,

6)      nadzór merytoryczny nad systemem personalizacji w Uniwersytecie,

7)      wdra?anie infrastruktury klucza publicznego (PKI) w administracji Uniwersytetu,

8)      kontrola legalno?ci programów u?ytkowanych przez pracowników Uniwersytetu,

9)       nadzór nad wyposa?eniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ?rodki i dost?p do systemu personalizacji.

 

§ 31

 

Dzia? Telekomunikacji

Dzia? Telekomunikacji:

1)      prowadzi sprawy zwi?zane z eksploatacj?, konserwacj? i remontami urz?dze? teletechnicznych znajduj?cych si? w obiektach Uniwersytetu,

2)      nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z u?ytkownikami harmonogramu prac,

3)      zg?asza w?a?ciwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)      opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5)      przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w u?ytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)      wspó?pracuje z operatorami i urz?dami telekomunikacyjnymi,

7)      opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetow? baz? telefoniczn?,

8)      nadzoruje rozbudow? rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)      informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urz?dze? telekomunikacyjnych,

10)  nadzoruje taryfikacj? i wprowadzenie uprawnie? abonenckich,

11)  wykonuje comiesi?czne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

§ 32

 

Dzia? Planowania i Organizacji

 

1.      Dzia? Planowania i Organizacji obejmuje:

1)      Zespó? Planowania i Sprawozdawczo?ci,

2)      Zespó? Organizacyjno-Prawny,

3)      Zespó? ds. Zamówie? Publicznych

 

2.      Zespó? Planowania i Sprawozdawczo?ci:

1)      opracowuje projekt planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz plany rzeczowo-finansowe jednostek mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze ?rodków na dydaktyk? i pozosta?ych jednostek,

2)      opracowuje preliminarze wydatków wed?ug jednostek organizacyjnych,

3)      opracowuje kalkulacje kosztów funkcjonowania Uniwersytetu,

4)      przygotowuje projekty wniosków inwestycyjnych do w?a?ciwych organów o finansowanie Uniwersytetu,

5)      koordynuje przedsi?wzi?cia dotycz?ce planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych,

6)      koordynuje realizacj? zada? inwestycyjnych,

7)      opracowuje analizy ekonomiczne dotycz?ce dzia?alno?ci:

a)      statutowej Uniwersytetu,

b)      dydaktycznej,

c)      ogólnouczelnianej,

8)      przygotowuje sprawozdania z realizacji powierzonych zada?,

9)      prowadzi obs?ug? Senackiej Komisji Rozwoju i Finansów Uczelni,

10)  wspó?pracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zada?.

 

3.      Do zakresu dzia?ania Zespo?u Organizacyjno-Prawnego nale?y:

1)        opracowywanie projektów wewn?trznych aktów prawnych wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

2)        opracowywanie i upowszechnianie informacji dotycz?cych aktualnej struktury organizacyjnej Uniwersytetu,

3)        przekazywanie Kanclerzowi materia?ów i informacji niezb?dnych do rozpatrywania bie??cych spraw obj?tych zakresem dzia?ania Kanclerza,

4)        realizacja, po uzgodnieniu z Kanclerzem, szkole? pracowników z zakresu znajomo?ci przepisów wewn?trznych,

5)        prowadzenie rejestru upowa?nie? i pe?nomocnictw,

6)        udzia? w tworzeniu projektów umów w zakresie i wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

7)        prowadzenie rejestru umów w zakresie okre?lonym odr?bnymi przepisami,

8)        wspó?praca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zada?.

 

4.       Zespó? ds. Zamówie? Publicznych dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów i prowadzi post?powania w zakresie zamówie? publicznych, w szczególno?ci:

1)      okre?la przedmiot zamówienia,

2)      wybiera tryb post?powania,

3)      opracowuje niezb?dn? do przetargu dokumentacj?,

4)      opracowuje og?oszenia o zamówieniach,

5)      udost?pnia dokumentacj? przetargow? oferentom,

6)      udziela informacji pisemnych i telefonicznych o przetargach,

7)      gromadzi oferty przetargowe,

8)      przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

9)      prowadzi dokumentacj? w post?powaniu o zamówienia publiczne,

10)  opracowuje odpowiedzi na protesty i odwo?ania,

11)  opracowuje projekty umów ko?cz?cych post?powanie przetargowe,

12)   nadzoruje realizacj? zamówienia,

13)   opracowuje procedury post?powania w sprawach z zakresu zamówie? publicznych.

 

 

§ 33

 

Rozdzielnia Korespondencji

 

Rozdzielnia korespondencji:

1)      przyjmuje korespondencj? wp?ywaj?c? do Uniwersytetu za po?rednictwem poczty i rozdziela j? na poszczególne jednostki organizacyjne,

2)      przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencj? wewn?trzn? Uniwersytetu,

3)      rejestruje i znakuje korespondencj? przychodz?c? i wychodz?c?,

4)      ekspediuje uczelnian? korespondencj? na zewn?trz,

5)      prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z zakresem swojego dzia?ania,

6)      rozlicza zakupione znaczki i inne op?aty pocztowe.

 

§ 34

 

Zak?ad Poligrafii

 

Zak?ad Poligrafii:

1)      wykonuje prace poligraficzne na rzecz Uniwersytetu,

2)      ?wiadczy us?ugi poligraficzne na zewn?trz,

3)      prowadzi rejestr przyj?tych do wykonania i wykonanych zlece?,

4)      sporz?dza kalkulacje wst?pne i wynikowe wykonanych prac,

5)      prowadzi rejestr wystawionych faktur,

6)      przechowuje kopie wykonanych prac,

7)      prowadzi rozliczenia materia?owe dzia?alno?ci Zak?adu,

8)      prowadzi gospodark? magazynow? papieru i innych materia?ów niezb?dnych do produkcji druków oraz wykonywanych prac wydawniczych,

9)      prowadzi konserwacj? maszyn i sprz?tu drukarskiego,

10)  wspó?dzia?a z Wydawnictwem Uniwersytetu i zleceniodawcami.

 

§ 35

 

Dziekanaty

 

Dziekanaty wykonuj? zadania z zakresu administracji realizowane na wydziale, w szczególno?ci:

1)      prowadz?:

a)      dokumentacj? zwi?zan? z tokiem studiów studentów i doktorantów wydzia?u,

b)      sprawy zwi?zane z pomoc? materialn? dla studentów i doktorantów wydzia?u,

c)      ewidencj? korespondencji,

d)     obs?ug? biurow? organów Uniwersytetu na wydziale,

e)      obs?ug? administracyjn? studentów w zakresie okre?lonym odr?bnymi przepisami, w tym wydaj? legitymacje i za?wiadczenia,

f)       przewidziane w przepisach rejestry,

2)      upowszechniaj? w?ród pracowników i studentów wydzia?u akty prawne oraz decyzje organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu , wydzia?u oraz Kanclerza,

3)      gromadz? i przekazuj? dziekanowi lub Kanclerzowi informacje niezb?dne do rozstrzygni?cia rozpatrywanych przez nich spraw,

4)      wykonuj? czynno?ci zwi?zane z archiwizacj? dokumentów wed?ug zasad okre?lonych odr?bnymi przepisami,

5)      przechowuj? piecz?cie u?ywane w dziekanacie oraz akta spraw rozpatrywanych przez wydzia?,

6)      ewidencjonuj? nale?no?ci z tytu?u op?at za nauk?,

7)      prowadz? ewidencj? czasu pracy nauczycieli akademickich,

8)      wspó?pracuj? z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji w zakresie wykonywanych zada?.

 

B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KANCLERZA

 DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

 

 § 36

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia realizuje zadania zwi?zane z organizacj? oraz utrzymaniem bezpiecze?stwa i porz?dku wewn?trznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególno?ci:

1)      zabezpiecza przed dewastacj? i kradzie?? mienie Uniwersytetu,

2)      chroni osoby przebywaj?ce na terenie Uniwersytetu,

3)      montuje systemy alarmowe, kontrol? dost?pu oraz telewizj? przemys?ow?,

4)      dokonuje przegl?dów i napraw oraz rozbudowy istniej?cych systemów,

5)      analizuje i opiniuje potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu z zakresu bezpiecze?stwa,

6)      przedstawia koncepcje ochrony obiektów po analizie potencjalnych zagro?e?,

7)      udziela pomocy prawnej organizatorom imprez masowych na terenie Uniwersytetu,

8)      zabezpiecza imprezy organizowane przez Uniwersytet,

9)      organizuje system obs?ugi portierni w budynkach Uniwersytetu,

10)  prowadzi centrum monitoringu Uniwersytetu,

11)  nadzoruje ruch drogowy oraz parkowanie pojazdów na terenach Uniwersytetu,

12)  uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof i kl?sk ?ywio?owych,

13)  zabezpiecza mienie oraz ?lady po stwierdzeniu w?amania,

14)  realizuje konwoje warto?ci pieni??nych,

15)  wspó?dzia?a z innymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu oraz z policj?
i stra?? miejsk? w realizacji zada?.

 

§ 37

 

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni:

1)      wykonuje prace porz?dkowe i piel?gnacyjne na terenach nale??cych do Uniwersytetu

2)      planuje zakupy sprz?tu i materia?ów niezb?dnych do realizacji powierzonych zada?,

3)      planuje, koordynuje i kontroluje dzia?alno?? administratorów budynków,

4)      organizuje us?ugi pralnicze,

5)      prowadzi gospodark? odzie?? ochronn?, robocz? i umundurowaniem pracowników,

6)      wspó?pracuje z obs?ug? imprez okoliczno?ciowych, konferencji, zjazdów itp.,

7)      organizuje transport wewn?trzny,

8)      prowadzi ksi?gi inwentarzowe.

 

§ 38

 

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

 

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu:

1)      zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materia?y stosownie do zg?oszonego przez te jednostki zapotrzebowania,

2)      uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych Uniwersytetu,

3)      sk?ada zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,

4)      prowadzi rozliczenia dostaw towarów i us?ug,

5)      uczestniczy w odbiorach ilo?ciowo-jako?ciowych zakupionych towarów,

6)      prowadzi post?powania reklamacyjne,

7)      udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych mo?liwo?ciach zaopatrzeniowych na rynku krajowym,

8)      sporz?dza protoko?y przyj?cia ?rodków trwa?ych do u?ytkowania (OT),

9)      prowadzi ewidencj? aparatury,

10)  prowadzi post?powanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,

11)  prowadzi kompleksow? obs?ug? Uniwersytetu w zakresie telefonii komórkowej,

12)  prowadzi magazyn materia?ów z odzysku zgodnie z odr?bnymi przepisami,

13)  organizuje i prowadzi dzia?alno?? transportow? na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

14)  przeprowadza procedur? w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprz?tu specjalistycznego oraz wyposa?enia warsztatu naprawczego zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami,

15)  realizuje obs?ug? transportow? w ramach posiadanych ?rodków transportu,

16)  nadzoruje wykorzystanie ?rodków transportu,

17)  prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zu?ycia paliwa oraz kontroluje eksploatacj? pojazdów i sprz?tu,

18)  opracowuje cennik op?at za ?wiadczone us?ugi transportowe,

19)  fakturuje sprzeda? us?ug transportowych,

20)  udziela informacji o mo?liwo?ciach wynajmowania ?rodków transportu poza Uniwersytetem,

21)  prowadzi sprawy zwi?zane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprz?tu specjalistycznego,

22)  ubezpiecza ?rodki transportu Uniwersytetu,

23)  prowadzi post?powanie zwi?zane z wycofaniem z eksploatacji ?rodków transportu.

 

§ 39

 

Sekcja Inwentaryzacji

 

Sekcja Inwentaryzacji:

1)         organizuje planowe spisy i wspó?uczestniczy w komisyjnym przeprowadzaniu inwentaryzacji ?rodków rzeczowych i warto?ci pieni??nych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2)         organizuje inwentaryzacje dora?ne zlecone przez Kanclerza lub inne upowa?nione osoby i wspó?uczestniczy w przeprowadzaniu tych inwentaryzacji,

3)         informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczno?ci dokonania czynno?ci przygotowawczych do planowego spisu ?rodków rzeczowych,

4)         kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób okre?lony odr?bnymi przepisami,

5)         rozlicza komplety materia?ów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem w?a?ciwej komórce finansowo-ksi?gowej,

6)         przekazuje ka?dorazowo po zako?czeniu spisu Kanclerzowi, a tak?e (zale?nie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi w?a?ciwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawid?owo?ciach w gospodarce sk?adnikami maj?tku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.),

7)         gromadzi obowi?zuj?ce przepisy dotycz?ce inwentaryzacji, prowadzi instrukta? cz?onków zespo?ów spisowych.

 

§ 40

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów. Do jego zada? nale?y w szczególno?ci:

1)      koordynacja prac zmierzaj?cych do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilo?ci,

2)      dzia?ania zmierzaj?ce do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniaj?cy ochron? ?ycia i zdrowia ludzi oraz ochron? ?rodowiska,

3)      post?powanie z odpadami, których powstaniu nie uda?o si? zapobiec lub których nie uda?o si? wykorzysta? zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony ?rodowiska,

4)      instrukta? jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach post?powania z odczynnikami chemicznymi i odpadami oraz w?a?ciwym sporz?dzeniu spisu odczynników grupy A,B i pozosta?ych,

5)      nadzór nad ilo?ciow? i jako?ciowa ewidencj?, co do zgodno?ci z przyj?t? klasyfikacj? odpadów sporz?dzon? przez wytwarzaj?cego odpady oraz sporz?dzenie ewidencji zbiorczej,

6)      nadzór nad prawid?owo?ci? przechowywania odczynników chemicznych i ewidencji trucizn w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

7)      prowadzenie prac zwi?zanych z przygotowaniem wysy?ki odczynników przeznaczonych do utylizacji,

8)      organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca sk?adowania, wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowi?zuj?cych przepisów

9)      wspó?pracowanie z organami Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony ?rodowiska, Przedsi?biorstwem Wodoci?gów i Kanalizacji i innymi organami,

10)  wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji i przekazywania dokumentów,

11)  Informowanie w?adz Uniwersytetu o zaistnia?ych nieprawid?owo?ciach w gospodarowaniu odczynnikami chemicznymi i odpadami.

 

§ 41

 

Zespó? Administratorów Obiektów

 

1.      Zespó? Administratorów Obiektów obejmuje administratorów obiektów stanowi?cych w?asno?? Uniwersytetu i nie b?d?cych jego jednostkami organizacyjnymi

2.      Zespó? Administratorów Obiektów prowadzi:

1)      sprawy zwi?zane z eksploatacj? obiektów,

2)      obs?ug? administracyjn? nadzorowanych obiektów,

3)      obs?ug? sekretarsk? organizacji spo?ecznych.

 

§ 42

 

Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

Do zakresu dzia?ania Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej nale?y:

1)      wykonywanie zada? zwi?zanych z obs?ug? i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych,

2)      wykonywanie dokumentacji fotograficznej i graficznej prac do?wiadczalnych,

3)      prowadzenie konserwacji i naprawy sprz?tu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak równie? w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

4)      wykonywanie prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych,

5)      wykonywanie prac fotograficznych dla celów prezentowania wyników prac naukowych (prze?rocza, odbitki fotograficzne itp.),

6)      prowadzenie dokumentacji fotograficznej z ?ycia Uniwersytetu,

7)      wykonywanie elementów plastycznych niezb?dnych do dekoracji Uniwersytetu,

8)      wypo?yczanie sprz?tu audiowizualnego,

9)      prowadzenie obs?ugi audiowizualnej i fotograficznej imprez okoliczno?ciowych, sympozjów naukowych itp. organizowanych na terenie Uniwersytetu i wspó?praca z organizatorami tych imprez.

 

 

C. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KANCLERZA DS. INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH

 

§ 43

 

Jednostki organizacyjne podleg?e Zast?pcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych:

1)      opracowuj? plany inwestycyjne i remontowe,

2)      odpowiadaj? za realizacj? inwestycji, ich tok, rozliczenia itp.

3)      prowadz? sprawy zwi?zane z obs?ug? infrastruktury technicznej Uniwersytetu oraz utrzymaniem w nale?ytym stanie technicznym budynków i budowli.

 

§ 44

 

Dzia? Obs?ugi Technicznej

 

1.      W Dziale Obs?ugi Technicznej wyodr?bnia si? nast?puj?ce jednostki:

1)      Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej,

2)      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych,

3)      Sekcja Remontowa,

4)      Sekcja Eksploatacji,

5)      Stanowisko ds. Energetycznych.

 

2.       Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej:

1)      zbiera dane programowe do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

2)      zajmuje si? przygotowaniem wytycznych programowych inwestycji,

3)      opiniuje sporz?dzon? przez biura projektowe dokumentacj? projektowo-techniczn? i uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

4)      uczestniczy w odbiorze technicznym zako?czonych inwestycji, urz?dze? i przekazaniu ich do eksploatacji,

5)      przeprowadza okresowy przegl?d stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zu?ycia i uszkodze? poszczególnych elementów oraz ustala zakres potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

6)      przygotowuje dokumentacj? kosztorysow? remontów,

7)      nadzoruje zatwierdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8)      zleca konserwacji urz?dze? alarmowych i d?wigowych wykonawcom obcym,

9)      organizuje i nadzoruje roboty remontowe i konserwacyjne, kieruj?c ich wykonaniem,

10)  weryfikuje faktury wykonania remontów, realizowanych systemem zleconym,

11)  prowadzi nadzór nad sprawno?ci? techniczn? obiektów, urz?dzeni wszelkich instalacji,

12)  prowadzi ewidencje ?rodków trwa?ych w (poza aparatur? naukowo-badawcz?),

13)  kontroluje przestrzeganie norm zu?ycia materia?ów technicznych,

14)  nadzoruje prawid?owe u?ytkowanie powierzonego mienia,

15)  okre?la warunki techniczne pod??czenia obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

16)  nadzoruje jednostki organizacyjne obs?uguj?ce, konserwuj?ce i prowadz?ce naprawy urz?dze? energetycznych,

17)  bierze udzia? w przejmowaniu urz?dze? energetycznych do eksploatacji,

18)  prowadzi ksi?gi obiektów b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

19)  przekazuje place budów i prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi i monta?owymi,

20)  rozlicza prowadzone roboty pod wzgl?dem finansowym i materia?owym,

21)  wykonuje we w?asnym zakresie lub wnioskuje o zlecenie jednostkom obcym do opracowania:

a.       za?o?enia techniczno-ekonomiczne,

b.      projekty budowlane i drogowe,

c.       dokumentacj? bran?ow? instalacji sanitarnych i elektrycznych,

d.      ekspertyzy i opinie techniczne,

e.       inwentaryzacje obiektów i urz?dze? infrastruktury technicznej,

f.       kosztorysy przedsi?wzi?? bezdokumentacyjnych,

22)  przygotowuje dokumentacj? przetargow? robót inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami w zakresie zamówie? publicznych.

 

3.      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych zakresem dzia?ania obejmuje sprawy dotycz?ce:

1)      eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie Uniwersytetu, zasilaj?cych w ciep?o centralnego ogrzewania i w ciep?a wod? obiekty b?d?ce w?asno?ci? Uniwersytetu i obiekty u?ytkowane przez Uniwersytet,

2)      eksploatacji wewn?trznej instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej obiektów Uniwersytetu,

3)      eksploatacji kot?owni gazowych, olejowych i opalanych paliwem sta?ym,

4)      modernizacji sieci instalacji grzewczych i kot?owni lokalnych,

5)      zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarze? losowych.

 

4.      Sekcja Remontowa :

1)      wykonuje roboty remontowe systemem gospodarczymi w obiektach Uniwersytetu,

2)      prowadzi konserwacj? wentylacji mechanicznej,

3)      uczestniczy w odbiorach cz??ciowych i ko?cowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych,

4)      kontroluje szczegó?owe rozliczenia robót remontowych oraz prac konserwacyjnych okre?lonych w ust.2 wykonywanych systemem gospodarczym,

5)      prowadzi remonty:

 - sie? elektryczn?, si?ow? i o?wietleniow? oraz podstacje SN,

 - instalacje elektryczne wewn?trzne w pomieszczeniach Uniwersytetu,

 - sie? zewn?trzn? i wewn?trzn? kanalizacyjn?, wodn?, deszczow? oraz gazow?

 wewn?trzn? wraz z urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?).

6)         prowadzi prace dekarskie w zakresie remontów i konserwacji,

7)         wykonuje roboty ?lusarskie, stolarskie, szklarskie, tynkarskie i malarskie, maj?ce na celu napraw? utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urz?dze?.

 

5.      Sekcja Eksploatacji wykonuje zadania w zakresie:

1)      terminowej realizacji zlece? dotycz?cych bie??cych prac konserwacyjnych,

2)      terminowego oraz zgodnego z potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych si?ami w?asnymi,

3)      dokonywania szczegó?owych rozlicze? robót konserwacyjnych wykonywanych systemem w?asnym i si?ami zewn?trznymi,

4)      okresowych ogl?dzin i przegl?dów sieci zewn?trznych i instalacji wewn?trznych,

5)      konserwacji i naprawy:

a)      sieci elektrycznej zewn?trznej, si?owej i o?wietleniowej oraz konserwacji podstacji SN,

b)      instalacji elektrycznych wewn?trznych w pomieszczeniach Uniwersytetu,

c)      sieci zewn?trznej i wewn?trznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze zwi?zanymi z nimi urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?),

d)     urz?dze? sanitarnych w pomieszczeniach zak?adowych i ogólnego u?ytku,

e)      instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przepompowni i uj?? wody,

6)      konserwacji i eksploatacji urz?dze? oczyszczalni ?cieków,

7)      wykonania robót ?lusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, maj?cych na celu napraw? i konserwacj? budynków i urz?dze?,

8)      utrzymania w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych- zewn?trznych i wewn?trznych.

 

6.       Stanowisko ds. Energetycznych

1)      prowadzi gospodark? paliwowo-energetyczn? Uniwersytetu,

2)      nadzoruje obs?ug?, konserwacj? oraz naprawy urz?dze? energetycznych,

3)      zleca opracowanie i aktualizuje dokumentacji niezb?dnej do prawid?owej eksploatacji urz?dze? energetycznych oraz opiniuje dokumentacj? sporz?dzan? przez biuro projektów,

4)      zleca opracowania, projekty i instrukcje do eksploatacji,

5)      wspó?pracuje z organami upowa?nionymi do dysponowania moc? urz?dze? energetycznych, przy??czonych do wspólnej sieci,

6)      opracowuje koncepcje poprawy eksploatacji urz?dze? energetycznych,

7)      inicjuje przedsi?wzi?cia zmierzaj?ce do poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

8)      okre?la warunki techniczne na pod??czenie obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

9)      prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie zu?ycia wody, energii elektrycznej, gazu, paliw sta?ych i energii cieplnej oraz sprawdza faktury za energi? ciepln?,

10)  opracowuje plany remontów urz?dze? energetycznych,

11)  uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

12)  inicjuje prace w zakresie dostosowywania urz?dze? sieci do rosn?cych potrzeb Uniwersytetu,

13)  koordynuje roboty wykonawców w obiektach energetycznych na terenie Uniwersytetu,

14)  sprawuje nadzór nad Central? Ciepln?,

15)  sporz?dza i realizuje planów zaopatrzenia w paliwa sta?e,

16)  bierze udzia? w podejmowanych akcjach zwi?zanych z dzia?alno?ci? SNiDT na terenie Uniwersytetu,

17)  prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

§ 45

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

1)      wypracowuje i okre?la ogóln? koncepcj? ochrony przeciwpo?arowej oraz skutecznych ?rodków zapobiegania po?arom,

2)      kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpo?arowego oraz sporz?dza protoko?y okre?laj?ce ten stan,

3)      uczestniczy w prowadzeniu bada? przyczyn po?aru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalaj?ce ustali? jego przyczyn?,

4)      organizuje i prowadzi dzia?alno?? profilaktyczn?,

5)      ustala wspólnie z kierownikami w?a?ciwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpo?arowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowuj?c w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)      uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)      organizuje i prowadzi instrukta? wst?pny i szkolenie przeciwpo?arowe pracowników i studentów,

8)      inicjuje i rozwija ró?ne formy popularyzacji zagadnie? przeciwpo?arowych,

9)      okre?la potrzeby Uniwersytetu dotycz?ce sprz?tu i urz?dze? po?arniczych oraz ?rodków ga?niczych,

10)  organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wst?pnej, samodzielnej sekcji ga?niczej,

11)  inicjuje organizacj? uczelnianej ochotniczej stra?y po?arnej, pogotowia przeciwpo?arowego oraz sprawuje nadzór nad ich dzia?alno?ci?,

12)  wspó?dzia?a w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpo?arowej,

13)  organizuje spo?eczne s?u?by ochrony przeciwpo?arowej.

 

D. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E KWESTOROWI

 

§ 46

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa prowadzi sprawy zwi?zane z:

1) udzielaniem po?yczek ze ?rodków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Po?yczkowej,

2) realizacj? po?yczek mieszkaniowych z zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych.

 

§ 47

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych

 

Sekcja Obs?ugi P?atno?ci Zagranicznych:

1)      dokonuje polece? przelewu w walutach obcych,

2)      otwiera nowych rachunków bankowych,

3)      przygotowuje do ksi?gowania wyci?gów dotycz?cych kart p?atniczych,

4)      sporz?dza wniosków o za?wiadczenia o nie zaleganiu z p?atno?ci? podatków i sk?adkami ZUS,

5)      prowadzi obs?ug? administracyjn? Kwestora.

 

E. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KWESTORA

DS. BADA? NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

 

§ 48

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych

 

Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych:

1)      dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieni??nych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz zgodno?ci z aktualnymi ?ród?ami finansowania,

2)      nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych dokumentów ksi?gowych,

3)      dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? Uniwersytetu, z wyj?tkiem wynagrodze?, projektów finansowanych ze ?rodków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowi?zuj?cych terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)      dokonuje p?atno?ci z?otówkowych wynikaj?cych z zobowi?za? publiczno-prawnych,

5)      kontroluje stan ?rodków zgodnie ze ?ród?ami finansowania,

6)       analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)      dokonuje rozlicze? krajowych podró?y s?u?bowych.

 

§ 49

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej

 

Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej:

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protoko?y, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)      bada? naukowych,

b)      konferencji, sympozjów i szkole?,

c)      ekspertyz i us?ug naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)      prowadzi dokumentacj? formalno-prawn? i finansow? z zakresu prac i zada? wymienionych w pkt.1,

3)      wprowadza do ewidencji ksi?gowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotycz?ce nowych tematów oraz dokonuje blokady zada? zako?czonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)      dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów,

5)      analizuje ewidencj? syntetyczn? i analityczn? kosztów i przychodów zada? wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia j? z kierownikami tematów,

6)      sporz?dza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozosta?ych zada? w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikaj?ce z ewidencji ksi?gowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)      wystawia faktury ko?cowe lub etapowe w oparciu o protoko?y zdawczo-odbiorcze i przesy?a je zleceniodawcom,

8)      analizuje ewidencj? ilo?ciow? aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zako?czeniu tematu naukowo-badawczego,

9)      przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzie?o i rachunki do tych umów w zakresie zada? wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod wzgl?dem formalno-rachunkowym oraz przedk?ada do zatwierdzenia,

10)   kontroluje koszty wynagrodze? w zakresie ustalonych limitów,

11)   dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zada? wymienionych w pkt. 1 po zako?czeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12)   sporz?dza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zada? naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13)   przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

§ 50

 

Sekcja Rozlicze? Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)      projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

b)      projektów finansowanych ze ?rodków unijnych,

2)      przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod wzgl?dem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)      kontroluje stan ?rodków finansuj?cych zakupy w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

4)      nadzoruje prawid?owo?? obiegu zewn?trznych i wewn?trznych dokumentów potwierdzaj?cych poniesione koszty w zakresie zada? wymienionych w pkt.1,

5)      dokonuje p?atno?ci wynikaj?cych z zobowi?za? uczelni w zakresie realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

6)      dokonuje rozlicze? zagranicznych wyjazdów s?u?bowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)      dokonuje ksi?gowa? zatwierdzonych dokumentów wynikaj?cych z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

8)      dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obci??enie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)      dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych bior?cych udzia? w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

10)  przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zada? wymienionych w pkt.1,

11)  przygotowuje wnioski o p?atno?? oraz harmonogramy ich sk?adania,

12)   analizuje wydatki zwi?zane z realizacj? projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13)   przechowuje w nale?yty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z zakresu dzia?ania sekcji.

 

§ 51

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT

 

Sekcja ds. Rozlicze? Podatku VAT:

1)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

2)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzeda?y,

3)      dokonuje miesi?cznego rozliczenia podatku VAT,

4)      sporz?dza miesi?czne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)      analizuje konto „Rozrachunki z tytu?u podatku VAT”,

6)      analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)      kontroluje obowi?zki uczelni w zakresie sporz?dzania deklaracji INTRASTAT,

8)      dokonuje rozlicze? s?u?bowych podró?y zagranicznych,

9)      obs?uguje rezerwow? kas? fiskaln?,

10)   prowadzi obs?ug? internetowego konta banku BG? S.A,

11)   ksi?guje wyci?gi bankowe z BG? S.A,

12)   dokonuje analizy rozrachunków z tytu?u konferencji, szkole?, studiów podyplomowych,

13)   wystawia faktury, noty koryguj?ce i noty obci??eniowe,

14)   administruje programem finansowo-ksi?gowym,

15)   przechowuje dokumenty dotycz?ce prac i zada? wynikaj?cych z dzia?ania sekcji.

 

F. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEG?E ZAST?PCY KWESTORA DS. FINANSOWYCH

 

§ 52

 

Dzia? P?ac

 

Dzia? P?ac:

1)      prowadzi sprawy zwi?zane z realizacj? wyp?at wynagrodze? z tytu?u umów o prac?, umów o dzie?o i umów zlece? oraz zasi?ków ZUS,

2)      dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów s?u?bowych,

3)      dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowi?cych podstaw? wyp?at wynagrodze? i zasi?ków ZUS,

4)      przeprowadza weryfikacj? uprawnie? do zasi?ków rodzinnych w obowi?zuj?cych terminach,

5)      sporz?dza listy p?ac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesi?czne zestawienia wynagrodze? oraz rozdzielników p?ac osobowych,

6)      przeprowadza analiz? funduszu p?ac i sporz?dza bie??ce informacje o wykorzystaniu ?rodków na wynagrodzenia osobowe,

7)      prowadzi sprawy zwi?zane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporz?dza deklaracje podatkowe dla urz?du skarbowego,

8)      dokonuje rozlicze? sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i sporz?dza deklaracje ZUS,

9)       dokonuje potr?ce? z wynagrodze?:

a)      nale?no?ci z tytu?ów egzekucyjnych,

b)      po?yczek mieszkaniowych,

c)      sk?adek zwi?zkowych na podstawie deklaracji z?o?onej przez pracownika,

d)     innych nale?no?ci Uniwersytetu,

10)   sporz?dza sprawozdania w zakresie wyp?aconych wynagrodze? osobowych i bezosobowych,

11)   prowadzi dokumentacj? emerytalno-rentow?,

12)   sporz?dza polecenia przelewów zwi?zanych z rozliczeniem wynagrodze?,

13)   sporz?dza miesi?czne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia za?wiadczenia dotycz?ce wysoko?ci wynagrodze? i zasi?ków,

14)  dokonuje rozlicze? nale?no?ci z tytu?u umów-zlecenia i umów o dzie?o,

15)   prowadzi ewidencj? wynagrodze? bezosobowych i honorariów.

 

§ 53

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku

 

Sekcja Ewidencji Maj?tku:

1)      prowadzi ewidencj? ksi?gow?:

a)      ?rodków trwa?ych, warto?ci niematerialnych i prawnych,

b)      amortyzacji i umorze?,

c)      inwestycji w?asnych,

d)     ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)      dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)      prowadzi ewidencj? pozabilansow? ilo?ciowo-warto?ciow? maj?tku b?d?cego w u?ytkowaniu Uniwersytetu z zakresu ?rodków trwa?ych, aparatury specjalnej oraz innych sk?adników maj?tku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)      uzgadnia okresowo stany ilo?ciowo-warto?ciowe sk?adników maj?tku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)      prowadzi ewidencj? ilo?ciowo-warto?ciow? magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod wzgl?dem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje ksi?gow? z ewidencja prowadzon? w magazynach,

6)      ksi?guje wewn?trzne protoko?y zmian miejsca u?ytkowania ?rodków trwa?ych,

7)      nalicza amortyzacj? i umorzenia ?rodków trwa?ych,

8)      prowadzi ewidencj? pozabilansow? aparatury zakupionej na potrzeby dzia?alno?ci badawczej,

9)      dokonuje przeksi?gowa? z ewidencji pozabilansowej do ewidencji ?rodków trwa?ych sk?adników rzeczowego maj?tku trwa?ego po zako?czeniu umowy badawczej na podstawie protoko?ów zdawczo-odbiorczych,

10)   dokonuje aktualizacji wyceny ?rodków trwa?ych,

11)  sprawdza dokumenty przyj?cia ?rodka trwa?ego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

12)   sporz?dza dokumenty przyj?cia do u?ytkowania ?rodków trwa?ych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji ?ród?owej i przepisów wewn?trznych.

 

§ 54

 

Dzia?u Finansowo-Ksi?gowy

 

1.      W sk?ad Dzia?u Finansowo-Ksi?gowego wchodzi:

1)      Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci,

2)      Sekcja Ksi?gowo?ci,

3)      Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów.

 

2.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Nale?no?ci prowadzi sprawy w zakresie:

1)      ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomoc? kas fiskalnych,

2)      ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrol?,

3)      gospodarki czekami i wekslami,

4)      analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

5)      rozliczania zwi?zane z rachunkami zagranicznymi,

6)      rozliczania sk?adek PFRON i sporz?dzanie deklaracji miesi?cznych i rocznych.

 

3.   Sekcja Ksi?gowo?ci

1)      dokonuje wst?pnej kontroli dokumentów finansowo-ksi?gowych,

2)      ksi?guje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)      prowadzi analityczn? i syntetyczn? ewidencj? komputerow?,

4)      dokonuje rozlicze? i prowadzi kontrol? finansow? rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

5)      dostarcza danych do sporz?dzania planu rzeczowo – finansowego.

 

4.   Sekcja Kas i Obs?ugi Finansowej Studentów:

1)      prowadzi obs?ug? kasow? Uniwersytetu,

2)      prowadzi analiz? kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

3)      wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zast?pcze dowody kasowe „kasa wyp?aci” (KW),

4)      prowadzi ewidencj? druków ?cis?ego zarachowania.

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Organizacji i Planowania

za tre?? odpowiada:

Dzia? Organizacji i Planowania

data wytworzenia:

11-06-2007 r.

Data zamieszczenia:

20-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 20

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 20 czerwca 2007 r.

 

w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytu?u warunków wykonywania pracy.

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251. poz. 1852), zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

Pracownikom Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia prorektor ds. kadr, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej b?d?cej miejscem pracy pracownika, mo?e przyzna? pracownikowi dodatek specjalny. ze wzgl?du na warunki wykonywanej pracy.

 

§ 2

Stawki dodatku ustalane s? kwotowo, w wysoko?ci:

1)      przy pierwszym stopniu szkodliwo?ci 34 z?.

2)      przy drugim stopniu szkodliwo?ci 51 z?.

3)      przy trzecim stopniu szkodliwo?ci 68 z?.

4)      pracuj?cy z otwartymi ?ród?ami promieniowania (pracownia klasy III), Inspektorzy Ochrony Radiologicznej 238 z?.

 

§ 3

 1. Pierwszy stopie? szkodliwo?ci obejmuje prace wykonywane:

1)      w warunkach nara?enia na dzia?anie py?ów nie wywo?uj?cych zw?óknienia tkanki  p?ucnej,

2)      w warunkach nara?enia na dzia?anie substancji toksycznych nie kumuluj?cych si? w organizmie,

3)      w pomieszczeniach zamkni?tych, w których ze wzgl?dów  technologicznych utrzymuje si? sta?a temperatura efektywna powy?ej 25°C lub poni?ej 10°C,

4)      w warunkach nara?enia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu.

 1. Drugi stopie? szkodliwo?ci obejmuje prace wykonywane w warunkach:

1)      nara?enia na dzia?anie py?ów wywo?uj?cych zw?óknienia tkanki p?ucnej,

2)      nara?enia na dzia?anie substancji toksycznych kumuluj?cych si? w organizmie,

3)      nara?enia na szkodliwe dzia?anie miejscowej wibracji, w tym przy u?ywaniu r?cznych narz?dzi pneumatycznych,

4)      nara?enia na ha?as przekraczaj?cy dopuszczalne normy.

 1. Trzeci stopie? szkodliwo?ci obejmuje prace wykonywane:

1)      w warunkach nara?enia na dzia?anie substancji rakotwórczych I i II gr. wg rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników, lub procesów technologicznych o dzia?aniu rakotwórczym lub mutagennym w  ?rodowisku pracy,

2)      w warunkach nara?enia na promieniowanie jonizuj?ce,

3)      w kontakcie z chorobotwórczym materia?em biologicznym.

4)       

§ 4

Podstaw? uznania wykonywania pracy w warunkach szkodliwych s?:

1)      wyniki bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wyst?puj?cych w ?rodowisku pracy, przeprowadzanych w sposób okre?lony w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada? i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w ?rodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645),

2)      praca w warunkach szkodliwych przez co najmniej 40 godz. w miesi?cu,

3)      potwierdzenie przez Inspektora Ochrony Radiologicznej pracy w warunkach nara?enia na promieniowanie jonizuj?ce.

 

§ 5

 Kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie do 30 wrze?nia ka?dego roku sk?adaj? w Dziale BHP wniosek kierowany do prorektora ds. kadr o przyznanie dodatku specjalnego za prac? w warunkach szkodliwych wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku nr 1.

 1. W przypadku zmiany warunków pracy kierownik jednostki organizacyjnej sk?ada wniosek koryguj?cy.
 2. Decyzj? o przyznaniu dodatku specjalnego podejmuje prorektor ds. kadr na podstawie wniosku kierownika jednostki (za?. 1) i po zasi?gni?ciu opinii kierownika Dzia?u BHP.
 3. Jednostki organizacyjne s? zobowi?zane do prowadzenia ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku nr 2.
 4. Ewidencje, o której mowa w ust. 3, przed przekazaniem jej kopii do Dzia?u BHP, podpisuje kierownik jednostki.
 5. Kierownicy jednostek s? zobowi?zani w terminie do 5 dnia nast?pnego miesi?ca przedstawi? w Dziale BHP kserokopie ewidencji czasu pracy pracowników pracuj?cych w warunkach szkodliwych (za?. 2) wraz ze zbiorcz? list? nazwisk pracowników upowa?nionych do otrzymania dodatków  specjalnych i okre?leniem stopnia szkodliwo?ci sporz?dzonego wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku nr 3.
 6. Dzia? BHP na podstawie dostarczonych za??czników opiniuje zasadno?? wniosków i przekazuje list? (za?. nr 3) do Sekcji P?ac.

 

§ 6

 1. Dodatek specjalny za prac? w warunkach szkodliwych wyp?acany jest po przepracowanym miesi?cu w warunkach szkodliwych.
 2. W przypadku zbiegu uprawnie? do dodatków specjalnych w warunkach o ró?nym stopniu szkodliwo?ci dla zdrowia pracownikowi przys?uguje jeden dodatek wed?ug najwy?szego stopnia szkodliwo?ci dla zdrowia.

 

§ 7

Zarz?dzenie wchodzi  w ?ycie z dniem podpisania z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 lutego 2007 r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

10-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 21

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 198 Senatu UWM z 29 czerwca 2007 roku i Uchwa?y Nr 199 Senatu UWM z dnia 29 czerwca 2007 r. stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 lipca 2007 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany organizacyjne w strukturze wydzia?ów:

 1. na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? Zak?ad Prawa Finansowego;
 2. na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? Katedr? Informatyki Stosowanej.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

14-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 22

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, w zwi?zku z Uchwa?? nr 155 Senatu z 26 stycznia 2007 r., Uchwa?? nr 206 Senatu z 29 czerwca 2007 r. tworzy si? Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Centrum dzia?a na podstawie Regulaminu, stanowi?cego za??cznik do niniejszego Zarz?dzania.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 2 lipca 2007 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 22

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

R e g u l a m i n

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Tekst jednolity

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie (CIiTT) dzia?a na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 2

CIiTT jest jednostk? ogólnouczelnian?.

 

§ 3

Celem CIiTT jest prowadzenie dzia?a? zmierzaj?cych do lepszego wykorzystania potencja?u intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu (sprzeda?y lub nieodp?atnego przekazania) wyników bada? naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

 

Zakres dzia?ania

§ 4

Zakres dzia?alno?ci CIiTT obejmuje w szczególno?ci:

1.      W zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsi?biorczo?ci akademickiej:

1)      poszukiwanie opracowa? naukowych, które mog?yby sta? si? przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranic?,

2)      wspó?dzia?anie z zespo?ami i jednostkami badawczymi uczelni,

3)      wspó?uczestnictwo w prowadzeniu dzia?a? informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników bada? naukowych i potencja?u badawczego, a tak?e kszta?cenia ustawicznego,

4)      wsparcie w tworzeniu przedsi?wzi?? wymagaj?cych wspó?pracy ró?nych grup badawczych - wspó?pracy mi?dzywydzia?owej i interdyscyplinarnej zmierzaj?cej do komercjalizacji opracowa? naukowych,

5)      wspó?prac? z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemys?owymi,

6)      wspó?prac? z krajowymi i zagranicznymi o?rodkami zajmuj?cymi si? transferem wiedzy i technologii,

7)      organizacj? szkole?, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewn?trznych w zakresie zada? CIiTT,

8)      opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,

9)      dzia?alno?? informacyjn?, doradcz? i szkoleniow? skierowan? do pracowników i studentów z zakresu przedsi?biorczo?ci akademickiej (m.in. tworzenia firm typu start-up i spin-off), tworzenia klastrów,

10)  inicjowanie i przygotowanie dzia?alno?ci akademickiego inkubatora przedsi?biorczo?ci oraz inkubatora technologicznego,

11)  informowanie i pomoc w dost?pie do potencjalnych ?róde? finansowania przedsi?wzi?? zarówno dla naukowców jak i przedsi?biorców,

12)  pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,

13)  organizacj? misji zagranicznych, dni wspó?pracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotka? brokerskich,

14)  przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

15)  utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

16)  udzia? w pracach zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,

17)  konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdra?ania nowych technologii i metod organizacji w przedsi?biorstwach,

18)  wspó?prac? z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony w?asno?ci intelektualnej przedmiotu transferu.

2.      W zakresie Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych:

1)      inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych, w?asnych CIiTT oraz zleconych przez w?adze Uniwersytetu,

2)      pomoc doradcza w przygotowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych, opracowywanych przez pozosta?e jednostki Uniwersytetu,

3)      pomoc doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych,

4)      dzia?alno?? informacyjna, doradcza i szkoleniowa w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych,

5)      prowadzenie ewidencji sk?adanych wniosków oraz umów zawartych na realizacj? projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych.

 

Struktura organizacyjna

§ 5

Pracami CIiTT kieruje Dyrektor.

 

§ 6

1.      Dyrektor CIiTT jest powo?ywany przez Rektora na okres 5 lat spo?ród kandydatów przedstawionych przez Rad? Nadzoruj?c? po zasi?gni?ciu opinii Senatu.

2.      Przepisy Statutu Uniwersytetu odnosz?ce si? do Dyrektora CIiTT stosuje si? odpowiednio.

 

§ 7

Dyrektora CIiTT mo?e odwo?a? Rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzoruj?cej podj?ty bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej 2/3 sk?adu Rady Nadzoruj?cej, po zasi?gni?ciu opinii Senatu.

 

§ 8

Do zakresu obowi?zków Dyrektora CIiTT nale?y w szczególno?ci:

1)      kierowanie pracami CIiTT,

2)      reprezentowanie CIiTT,

3)      sk?adanie sprawozda? z dzia?alno?ci CIiTT Radzie Nadzoruj?cej oraz w?a?ciwemu prorektorowi ds. wspó?pracy z gospodark? zgodnie z terminami sk?adania sprawozda? rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni,

4)      przygotowanie i przedk?adanie Radzie rocznych planów pracy CIiTT,

5)      inicjowanie projektów i zada? do realizacji przez CIiTT.

 

Rada

§ 9

Organem nadzorczym i opiniodawczo-doradczym CIiTT jest Rada Nadzoruj?ca zwana dalej Rad?.

 

§ 10

1.      Rad? powo?uje Rektor na wniosek w?a?ciwego prorektora ds. wspó?pracy z gospodark?.

2.      Kadencja Rady odpowiada kadencji Dyrektora CIiTT.

 

§ 11

1.      W sk?ad Rady wchodz? przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu w liczbie od 5 do 8 osób.

2.      W posiedzeniach Rady uczestnicz? z g?osem doradczym po 1 przedstawicielu uczelnianych zwi?zków zawodowych.

3.      W posiedzeniach Rady mog? uczestniczy? z g?osem doradczym po 1 przedstawicielu samorz?du studentów oraz samorz?du doktorantów.

 

§ 12

Rada wy?ania spo?ród swoich cz?onków przewodnicz?cego i zast?pc?.

 

§ 13

1.      Posiedzenia Rady zwo?uje jej przewodnicz?cy co najmniej raz w semestrze.

2.      Do zada? Rady nale?y w szczególno?ci:

1)      opiniowanie kierunków dzia?alno?ci CIiTT,

2)      zatwierdzanie sprawozda? z dzia?alno?ci CIiTT,

3)      opiniowanie wniosków personalnych, zw?aszcza dotycz?cych nawi?zania i rozwi?zania stosunku pracy oraz nagród,

4)      opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez CIiTT,

5)      przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora CIiTT.

 

§ 14

1.      Uchwa?y Rady zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Rady.

2.      W przypadku równej liczby g?osów decyduj?cym jest g?os przewodnicz?cego Rady.

3.      W przypadku nieobecno?ci, przewodnicz?cy Rady powierza swoje obowi?zki zast?pcy.

 

Zasady dzia?ania

§ 15

?rodki finansowe na dzia?alno?? CIiTT pochodz? ze ?rodków Uniwersytetu i ?rodków pozyskanych z zewn?trz, w tym z bezzwrotnych ?rodków pochodzenia zagranicznego oraz z tytu?u odp?atnie prowadzonej dzia?alno?ci.

 

§ 16

Wszystkie przychody wymienione w § 15 s? przeznaczane na dzia?alno?? statutow? CIiTT.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Wojciech Samulowski

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 23

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

 

w sprawie utworzenia Centrum Bada? Europy Wschodniej.

 

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 205 Senatu UWM z 29 czerwca 2007 roku tworzy si? CENTRUM BADA? EUROPY WSCHODNIEJ.

 

§ 2

Centrum dzia?a na podstawie Regulaminu, stanowi?cego za??cznik do Zarz?dzenia.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora

z dnia 5 lipca 2007 r.

 

R E G U L A M I N

Centrum Bada? Europy Wschodniej

 

Za?o?enia ogólne

 

§ 1

 

1.      Centrum Bada? Europy Wschodniej (w skrócie CBEW), zwane dalej Centrum tworzy si? w celu integracji dzia?a? ?rodowiska naukowego, samorz?dowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidacj? interdyscyplinarnych bada? humanistycznych nad kultur?, histori?, j?zykiem oraz wspó?czesnymi kierunkami rozwoju spo?eczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

2.      Centrum jest jednostk? ogólnouczelnian?.

3.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje w?a?ciwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

Zadania Centrum

 

§ 2

 

1.      Do podstawowych zada? Centrum w szczególno?ci nale?y:

1)      prowadzenie bada? naukowych,

2)      wspó?praca mi?dzynarodowa w zakresie bada? naukowych, dydaktyki i kultury,

3)      organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wyk?adów, kursów specjalistycznych i szkole?, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

4)      inicjowanie i wspó?udzia? w organizacji krajowych i mi?dzynarodowych konferencji naukowych,

5)      prowadzenie specjalistycznych zaj?? dydaktycznych dla studentów,

6)      pozyskiwanie ?rodków na finansowanie bada? realizowanych w ramach Centrum,

7)      prowadzenie us?ug eksperckich oraz doradztwa,

8)      prowadzenie dzia?alno?ci promocyjnej poprzez:

a.       dzia?alno?? medialn?,

b.      dzia?alno?? wydawnicz?,

c.       portal internetowy.

 

§ 3

 

Centrum za zgod? Rektora mo?e wspó?pracowa? z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odr?bnych umów.

 

Organy Centrum i ich kompetencje

 

§ 4

 

Organami Centrum jest Dyrektor oraz Rada Naukowa.

 

§ 5

 

1.      Dyrektor Centrum jest powo?ywany przez Rektora na okres 5 lat spo?ród nauczycieli akademickich Uniwersytetu posiadaj?cych tytu? profesora lub stopie? naukowy doktora i zatrudnionych w pe?nym wymiarze czasu pracy.

 

2.      Rektor mo?e odwo?a? Dyrektora Centrum z w?asnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub Prorektora nadzoruj?cego funkcjonowanie Centrum.

 

3.      Dyrektor Centrum kieruje prac? Centrum i jest odpowiedzialny za jego dzia?alno?? zgodnie z zasadami okre?lonymi w § 51 Statutu.

 

4.      Do zada? Dyrektora nale?y w szczególno?ci:

1)      reprezentowanie Centrum na zewn?trz, w zakresie nie zastrze?onym dla organów Uniwersytetu,

2)      koordynowanie zada? podejmowanych w ramach Centrum,

3)      opracowywanie rocznych planów dzia?alno?ci Centrum,

4)      zarz?dzanie maj?tkiem Centrum zgodnie z obowi?zuj?cymi w Uniwersytecie zasadami,

5)      inicjowanie i nadzór nad organizacj? konferencji i innych imprez naukowych,

6)      sk?adanie Rektorowi corocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum, po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Rad? Naukow?, w terminach obowi?zuj?cych jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

 

§ 6

 

1.      Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centrum.

 

2.      Kadencja cz?onków Rady Naukowej odpowiada kadencji Dyrektora Centrum.

 

3.      Cz?onków Rady Naukowej powo?uje Rektor na wniosek w?a?ciwego Prorektora.

 

4.      W sk?ad Rady Naukowej wchodz?:

1)      w?a?ciwy Prorektor lub wyznaczona przez niego osoba,

2)      cz?onkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spo?ród pracowników posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

 

5.   W posiedzeniach Rady Naukowej uczestnicz? jej cz?onkowie oraz Dyrektor Centrum.

 

6.   Z tytu?u pracy w Radzie Naukowej cz?onkowie Rady nie otrzymuj? wynagrodzenia.

 

7.   Do kompetencji Rady Naukowej nale?y w szczególno?ci:

1)      opiniowanie kierunków dzia?alno?ci Centrum, w tym ustalanie priorytetów zg?aszanych wniosków i tematów badawczych,

2)      ustalanie harmonogramu zada? s?u??cych realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

3)      planowanie rocznej i d?ugookresowej dzia?alno?ci Centrum,

4)      opiniowanie rocznych planów oraz sprawozda? merytorycznych i finansowych z dzia?alno?ci Centrum,

5)      opiniowanie projektów przyj?tych do realizacji przez Centrum,

6)      opiniowanie zespo?ów badawczych i osób zg?aszaj?cych gotowo?? realizacji projektów,

7)      opiniowanie projektów umów o wspó?pracy z podmiotami zewn?trznymi,

8)      planowanie dzia?alno?ci wydawniczej.

 

§ 7

 

1.      Przewodnicz?cego Rady Naukowej wybiera Rada spo?ród swoich cz?onków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

 

2.      Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwo?uje w?a?ciwy Prorektor.

 

3.      Posiedzenia Rady Naukowej zwo?uje jej Przewodnicz?cy co najmniej dwa razy w roku.

 

4.      Rada Naukowa podejmuje uchwa?y, które zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Rady.

 

5.      Przy równej liczbie g?osów decyduje g?os Przewodnicz?cego Rady Naukowej.

 

 

Mienie i finanse

 

§ 8

 

1.      Centrum prowadzi gospodark? finansow? na zasadach obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

 

2.      Obs?ug? finansow? Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z obowi?zuj?cymi w Uniwersytecie zasadami.

 

 

Przepisy przej?ciowe i ko?cowe

 

§ 9

 

1.      Pierwsza kadencja Rady Naukowej trwa od momentu jej powo?ania do zako?czenia kadencji w?adz Uniwersytetu.

 

2.      Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem podpisania zarz?dzenia.

 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

  

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

05-07-2007 r.

data zamieszczenia

29-07-2007 r.

 

Zarz?dzenie nr 24

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Prawo pracy”.

2.      Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2

 

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

 

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

§ 4

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

05-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 25

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku  w sprawie Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy  materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami) oraz Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni; w „Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1.      W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Stypendia, o których mowa w § 1 pkt. 1-5 przyznawane s? na rok akademicki.”

2.      W § 3 po ust. 3 dodaje si? ust. 3a w brzmieniu:  „Wysoko?? ka?dego ze ?wiadcze? pomocy materialnej, o których mowa w § 1, nie mo?e by? ni?sza ni? 10% i wy?sza ni? 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

3.      W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej  przys?uguje doktorantowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwo?anie sk?ada si? za po?rednictwem w?a?ciwej komisji stypendialnej.”

4.      W § 5 ust. 9 skre?la si?

5.      W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Doktorant traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      w przypadku skre?lenia z listy doktorantów,

2)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

3)      w przypadku rezygnacji z otrzymanych ?wiadcze?,

4)      gdy zosta? zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.”

6.   W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalna kwota stypendium socjalnego nie mo?e by? ni?sza ni? 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

7.      W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, sk?ada do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonej formy pomocy materialnej, w terminie: do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.”

8.      W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletno?ci z?o?onego wniosku i przekazuje go organowi przyznaj?cemu ?wiadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczno?ci poprawienia lub uzupe?nienia wniosku.”

9.      W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie do kierownika studiów doktoranckich wniosku z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci w terminie do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.”

10.  W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na rok akademicki”.

11.  W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?c? im liczb? punktów:

1)   Wycena ?redniej ocen egzaminów i zalicze? obj?tych programem studiów doktoranckich w zaokr?gleniu do dwóch miejsc po przecinku:

5,00 – 4,75 – 4 pkt.

4,74 -  4,50 – 3 pkt.

4,49 – 4,24 – 2 pkt.

4,25 – 4,00 – 1 pkt

2)   Wycena post?pu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a)      autor lub wspó?autor oryginalnej pracy twórczej lub pracy przegl?dowej opublikowanej w czasopi?mie z Listy Filadelfijskiej  o podwy?szonej punktacji og?oszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 4 pkt.

b)      realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 4 pkt.

c)      realizacja grantu uczelnianego lub innego projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 2 pkt.

d)      autor lub wspó?autor publikacji w j?zyku obcym – 2 pkt.

e)      autor lub wspó?autor publikacji w j?zyku polskim – 1 pkt

f)       autor lub wspó?autor rozdzia?u w pracy zbiorowej, redakcja ksi??ki – 2 pkt.

g)      aktywny udzia? w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kó? naukowych (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

h)      zrealizowany sta? naukowy (trwaj?cy nie krócej ni? 3 miesi?ce) – 1 pkt

i)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

3)   Wyceny punktowej post?pu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a,c,d,e,f,g dokonuje si? wg zasady: liczba punktów przemno?ona przez liczb? wskazanych osi?gni?? naukowych.

4)   Wycena zaanga?owania w prac? dydaktyczn? – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydzia?owej jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zak?adu (kliniki), w której doktorant realizowa? zaj?cia dydaktyczne:

- II rok studiów – maksymalnie 1 pkt

- III – IV roku studiów – maksymalnie 3 pkt.

12.  W § 13 ust. 18 otrzymuje brzmienie: „ Stypendium za wyniki w nauce nie mo?e by? przyznane doktorantowi przebywaj?cemu na urlopie. Je?eli doktorant uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce, wyp?at? stypendium wstrzymuj? si? z dat? rozpocz?cia urlopu, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek doktoranta z?o?ony do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej za po?rednictwem Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, w wysoko?ci zgodnej z decyzj? o przyznanym stypendium.”

13.  W § 13 ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, sk?ada do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie stypendium, w terminie: do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.

14.  W § 13 dodaje si? ust. 21 w brzmieniu: „ Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletno?ci z?o?onego wniosku i przekazuje go organowi przyznaj?cemu ?wiadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczno?ci poprawienia lub uzupe?nienia wniosku.”

15.  W § 16 skre?la si? ust. 1 i 2.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

05-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 26

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówie? publicznych.

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó?n. zm.) oraz § 17  ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

W celu ujednolicenia i stosowania ogólnych warunków zamówie? publicznych w Uniwersytecie wprowadza si? Regulamin udzielania zamówie? publicznych w brzmieniu okre?lonym   w za??czniku do  Zarz?dzenia.

 

§ 2

Traci moc  za??cznik nr 1 do Zarz?dzenie  Nr 47  Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówie? publicznych.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w  ?ycie z dniem og?oszenia.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 26 Rektora UWM

z dnia 6 wrze?nia 2007 roku

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM

W OLSZTYNIE

 

ROZDZIA? I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Regulamin udzielania zamówie? publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie jest jednolitym dokumentem obowi?zuj?cym wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, maj?cym zastosowanie do zamówie? publicznych udzielanych na dostawy, roboty budowlane i us?ugi.

2.      Regulamin obejmuje zasady post?powania jednostek Uniwersytetu w sprawach zamówie? publicznych w zakresie:

1)      planowania zamówie?,

2)      przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia,

3)      prowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia,

4)      zawarcia umowy o wykonanie zamówienia,

5)      p?atno?ci z tytu?u wykonanych zamówie?,

6)      ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji udzielonych zamówie?. 

3.   Przez u?yte w Regulaminie okre?lenia nale?y rozumie?:

1)      awaria budowlana – zaistnia?? na skutek nie przewidzianych okoliczno?ci, piln? potrzeb? udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej nie uj?tej w planowanych robotach budowlanych,

2)      planowane roboty budowlane – zamówienia o wykonanie robót budowlanych uj?tych w zbiorczym planie remontów i inwestycji obiektów dydaktycznych, administracyjnych i socjalno-bytowych,

3)      plan zamówie? jednostki – sporz?dzone przez wnioskodawc?, na podstawie przyznanych jej ?rodków finansowych, zestawienie obejmuj?ce wszystkie zamówienia jakie jednostka organizacyjna przewiduje do realizacji w danym roku bud?etowym,

4)      protokó? – protokó? post?powania o zamówienia publiczne sporz?dzony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

5)      realizator – ni?ej wymienione jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego upowa?nione i zobowi?zane do wykonywania czynno?ci, okre?lonych w niniejszym Regulaminie, dotycz?cych:

6)      robót budowlanych do warto?ci 211.000 euro – Centrum Obs?ugi Technicznej,

7)      pozosta?ych dostaw, us?ug i robót budowlanych – Zespó? ds. Zamówie? Publicznych,

8)      regulamin – Regulamin Udzielania Zamówie? Publicznych w Uniwersytecie,

9)      specyfikacja – Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporz?dzan? dla danego zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp,

10)  ?rodki finansowe – wszystkie ?rodki finansowe b?d?ce w dyspozycji Uniwersytetu, bez wzgl?du na ?ród?o ich pochodzenia,

11)  warto?? zamówienia – ustalon? z nale?yt? staranno?ci? przez wnioskodawc?, szacunkow? warto?? udzielanego na jego potrzeby zamówienia,

12)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

13)  ustawa pzp– ustaw? z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z pó?n. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

14)  wnioskodawca – jednostk? organizacyjn? Zamawiaj?cego, dysponuj?c? cz??ci? przyznanych Uniwersytetu ?rodków finansowych i upowa?nion? do okre?lania potrzeb w zakresie dostaw, us?ug i robót budowlanych,

15)  zamawiaj?cy – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

16)  zamówienie – sk?adane przez Wnioskodawc? do Realizatora zapotrzebowanie na dostawy, us?ugi i roboty budowlane,

17)  zamówienie zbiorcze – prowadzone wspólnie dla ca?ego Uniwersytetu zmówienia na dostaw? towarów i us?ug,

18)  zbiorczy plan zamówie? – sporz?dzony przez Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz, na podstawie planów sporz?dzonych przez realizatorów, zatwierdzony przez Rektora, plan zamówie? Uniwersytetu.

4.   Zasady powo?ywania i pracy komisji przetargowej reguluj? odr?bne przepisy.

 

ROZDZIA? II.

POST?POWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH

O WARTO?CI powy?ej 14.000 EURO

 

PLANOWANIE ZAMÓWIE?

 

§ 2

1.      Wydatkowanie ?rodków w ramach zamówie? publicznych odbywa si? na podstawie sporz?dzonego zbiorczego planu zamówie?.

2.      Realizacja wniosku o zamówienie nie uj?tego w planie, mo?liwa jest wy??cznie w nadzwyczajnych przypadkach, których wnioskodawca w dacie sporz?dzania planu nie móg? przewidzie?.

3.      Za terminowe i rzetelne sporz?dzenie planu zamówie? jednostki organizacyjnej odpowiada jej kierownik.

§ 3

 

1.      Do dnia 31 pa?dziernika ka?dego roku Wnioskodawcy sk?adaj? do w?a?ciwego Realizatora, zatwierdzone przez Dziekana Wydzia?u lub Kanclerza plany zamówie? jednostki organizacyjnej w zakresie dostaw towarów i us?ug.

2.      Plany zamówie? jednostki organizacyjnej w zakresie robót budowlanych sk?ada si?, zgodnie z trybem okre?lonym w ust.1, w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj?cego rok realizacji robót.

3.      Plan zamówie? sporz?dza si? zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      Wnioskodawca wspó?pracuje w sporz?dzeniu zbiorczego planu zamówie?, udzielaj?c stosownych wyja?nie? uzupe?niaj?cych do tre?ci przed?o?onego planu zamówie? jednostki.

 

§ 4

1.      Na podstawie planów zamówie? jednostek organizacyjnych Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz sporz?dza zbiorczy plan zamówie? i przekazuje go Kanclerzowi do 30 listopada ka?dego roku.

2.      Zbiorczy plan zamówie? zatwierdza Rektor na wniosek Kanclerza.

3.      Zatwierdzony zbiorczy plan zamówie? przekazywany jest przez Kanclerza Realizatorowi.

4.      Na podstawie zbiorczego planu zamówie? Rektor wydaje pismo okólne wyznaczaj?ce terminy sk?adania zamówie?, a Zespó? ds. Zamówie? Publicznych sporz?dza og?oszenia o planowanych zamówieniach.

 

PRZYGOTOWANIE POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

§ 5

1.      Przygotowanie zamówienia publicznego nast?puje zgodnie z ustaw? pzp.

2.      Warunkiem rozpocz?cia we w?a?ciwym trybie post?powania przetargowego jest wyst?pienie przez Wnioskodawc? do Realizatora z wnioskiem sporz?dzonym wed?ug wzoru okre?lonym w za??czniku Nr 2 oraz uzyskanie opinii kwestury w zakresie mo?liwo?ci sfinansowania wnioskowanego zamówienia.

3.      Realizatorzy niezw?ocznie po wp?yni?ciu wniosku o wszcz?cie post?powania o zamówienie publiczne sprawdzaj? zgodno?? zamówienia z planem rocznym i wszczynaj? procedur?.

4.      W odniesieniu do zamówie? b?d?cych awari? budowlan?, czynno?ci przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuj? wskazanie nazwy roboty budowlanej oraz uzasadnienie okoliczno?ci uzasadniaj?cej jej awaryjny charakter.

5.      Og?oszenia o wszcz?tych post?powaniach s? publikowane:

1)      powy?ej 14.000 euro – w Biuletynie Zamówie? Publicznych udost?pnionym na portalu internetowym Urz?du Zamówie? Publicznych,

2)      powy?ej 211.000 euro przez Urz?d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

3)      na tablicy og?osze? w Rektoracie przy gabinecie Kanclerza,

4)      na stronie internetowej Zespo?u ds. Zamówie? Publicznych Uniwersytetu.

 

PROWADZENIE POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

§ 6

1.      Prowadzone post?powanie o udzielenie zamówienia obejmuje ca?okszta?t czynno?ci przewidzianych ustaw? pzp do momentu jego prawomocnego zako?czenia. W szczególno?ci prowadzone post?powanie obejmuje:

1)      sporz?dzanie dokumentów niezb?dnych do og?oszenia lub zaproszenia do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)      prowadzenie przewidzianej ustaw? dokumentacji czynno?ci post?powania,

3)      dokonywanie oceny z?o?onych ofert,

4)      proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

5)      prowadzenie negocjacji przy zamówieniu realizowanym w trybie z wolnej r?ki,

6)      czynno?ci w zakresie wniesionych w post?powaniu ?rodków odwo?awczych,

7)      podpisanie umowy.

2.      W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do czynno?ci prowadzenia post?powania zalicza si? równie? sporz?dzenie kosztorysu inwestorskiego.

3.      We wszystkich czynno?ciach zwi?zanych z udzielaniem zamówie? publicznych Zamawiaj?cego reprezentuje Kanclerz.

 

§ 7

1.      Podstawowymi trybami udzielania zamówie? publicznych s?: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2.      Zastosowanie trybu negocjacji z og?oszeniem o warto?ci dla:

1)      robót budowlanych ponad 10.000.000 euro,

2)      dostaw i us?ug ponad 5.000.000 euro,

3)      trybu zamówienia z wolnej r?ki o warto?ci powy?ej 211.000 euro,

zamawiaj?cy zobowi?zany jest w terminie trzech dni od dnia wszcz?cia post?powania zawiadomi? Prezesa Urz?du o jego wszcz?ciu, podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

3.      Je?eli zachodz? przes?anki do przeprowadzenia post?powania w trybie innym ni? przetarg nieograniczony lub ograniczony, Komisja Przetargowa sporz?dza uzasadnienie wyboru trybu, a nast?pnie sk?ada do Kanclerza, który w terminie 7 dni od daty wp?ywu wniosku, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia trybu.

4.      Tre?? zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 sporz?dza Zespó? ds. Zamówie? Publicznych, a zatwierdza i podpisuje Kanclerz.

 

UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 

§ 9

1.      Z wykonawc?, którego oferta w nast?pstwie przeprowadzonego i zako?czonego post?powania o udzielenie zamówienia, zosta?a uznana za najkorzystniejsz?, zawierana jest umowa o wykonanie zamówienia publicznego.

2.      Tre?? umowy o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia i zaparafowania przez Radc? Prawnego Zamawiaj?cego.

3.      Czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i zawarciem umowy z wybranym wykonawc? wykonywane s? przez Realizatora.

4.      Umowy o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie podpisuj? osoby upowa?nione do reprezentacji Uniwersytetu w zakresie zaci?gania zobowi?za? finansowych.

5.      Podstaw? stwierdzaj?c? wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych jest protokó? odbioru wykonanych robót, a w zakresie dostaw towarów i us?ug potwierdzenie wykonania na fakturze.

 

P?ATNO?CI Z TYTU?U WYKONANIA ZAMÓWIE?

 

§ 10

1.      Ka?dy dokument, na podstawie którego wydatkowane s? ?rodki finansowe w Uniwersytecie (w szczególno?ci faktura, rachunek) musi by? opisany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami ogólnymi i wewn?trznymi.

2.      Opisu wskazanego w ust. 1 dokonuje, ponosz?c odpowiedzialno?? za zgodno?? podanych informacji ze stanem faktycznym, kierownik jednostek, na rzecz której nast?pi?a dostawa towaru lub us?ugi.

3.      P?atno?ci z tytu?u wykonania zamówienia publicznego (w szczególno?ci zwrot pobranego wadium lub zap?ata za wykonanie umowy) dokonuj? w?a?ciwe jednostki organizacyjne Kwestury.

4.      Z wnioskiem do Kwestury o dokonanie p?atno?ci, o której mowa w ust. 3, wyst?puj? osoby okre?lone w ust.2 za??czaj?c stosowne dokumenty w przedmiocie udzielonego zamówienia publicznego.

 

ROZDZIA? III: POST?POWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH O WARTO?CI PONI?EJ 14.000 EURO

 

§ 11

1.      Zamówienia, których warto?? rynkowa netto nie przekracza w skali roku równowarto?ci 14.000 euro mog? by? dokonywane z pomini?ciem trybów i zasad post?powania okre?lonych w ustawie pzp.

2.      Przy ustalaniu warto?ci szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny nale?y przestrzega? przepisów dotycz?cych zakazu dzielenia zamówie? oraz zani?ania warto?ci zamówienia celem unikni?cia stosowania ustawy pzp.

3.      Podstaw? obliczenia warto?ci zamówienia dostaw lub us?ug jest warto?? rynkowa zamówienia.

4.      Obliczenia warto?ci zamówienia dokonuje si? nie wcze?niej ni? 14 dni przed wszcz?ciem procedury zakupu.

 

§ 12

1.      Przedmiotem dostaw towarów, us?ug lub robót budowlanych, których warto?? w skali roku kalendarzowego nie przekracza 14.000 euro mog? by? dostawy interwencyjne i us?ugi awaryjne np. naprawy, roboty budowlane, których nie mo?na przewidzie? przy sporz?dzaniu planu bud?etowego na dany rok wynikaj?ce z bie??cych nowych zada? lub w przypadku us?ug i napraw awaryjnych, wykonywanych z przyczyn technicznych np. awarii aparatury, sprz?tu naukowego.

2.      Zamówienia na dostawy i us?ugi w ramach remontów planowanych dokonywane s? na podstawie wniosku z za??czonym, zaakceptowanym przez Kanclerza i Kwestora, zapotrzebowaniem.

3.      Zamówienia na dostawy interwencyjne, us?ugi i naprawy awaryjne dokonywane s? na podstawie wniosku i protoko?u konieczno?ci (dostawy-us?ugi) zawieraj?cych dok?adne uzasadnienie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej i zatwierdzonych przez Kanclerza i Kwestora.

4.      Zamówienia, o których mowa w ust.1 poprzedza si? pisemnym lub telefonicznym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców, z wyj?tkiem tych, które mog? by? wykonane tylko przez jednego wykonawc?.

5.      Zamówienia do warto?ci 14.000 euro podlegaj? uproszczonej procedurze przy zachowaniu formy pisemnej.

6.      Od formy pisemnej mo?na odst?pi? tylko za zgod? Kanclerza w przypadku, gdy dostawa lub us?uga musi by? dokonana w trybie pilnym (dostawa leku, awaria samochodu).

 

§ 13

1.      Zamówienia, o których mowa w § 2 musz? by? dokonywane w sposób celowy i oszcz?dny, z zachowaniem nale?ytej staranno?ci i zasady uzyskiwania najni?szych cen.

2.      Wniosek na dokonanie zamówienia, o których mowa w § 2 wymaga zatwierdzenia przez Kanclerza i Kwestora.

 

§ 14

1.      Nadzór nad realizacj? zamówie? publicznych o warto?ci 14.000 euro w danej jednostce organizacyjnej nale?y do jej kierownika, który wyznacza osob? odpowiedzialn? za prawid?owe prowadzenie spraw w tym zakresie.

2.      Nadzór ogólny nad przestrzeganiem postanowie? zarz?dzenia nale?y do Kanclerza, który mo?e powierzy? zadania w tym zakresie innej osobie.

 

EWIDENCJONOWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI UDZIELONYCH ZAMÓWIE?

 

§ 15

1.      Jednostki organizacyjne prowadz?ce post?powanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego (Realizatorzy ) zobowi?zane s? do ewidencjonowania prowadzonych przez siebie post?powa? oraz do przechowywania ca?o?ci dokumentacji zwi?zanej z przygotowaniem i prowadzeniem zamówienia publicznego, umow? o jego wykonanie oraz z?o?onymi i nie podlegaj?cymi zwrotowi ofertami, przez okres 4 lat w sposób gwarantuj?cy nienaruszalno?? ich tre?ci przy zachowaniu tajemnicy s?u?bowej i bezpiecze?stwa dokumentów.

2.      Realizator prowadzi zbiorczy rejestr post?powa? o udzielenie zamówienia zawieraj?cy:

1)      numer sprawy,

2)      wskazanie jednostki, na rzecz której dokonywano zamówienia (wnioskodawca),

3)      wskazanie wykonawcy,

4)      dat? podpisania umowy,

5)      warto?? podpisanej umowy (netto i brutto),

6)      termin realizacji umowy.

3.      W odniesieniu do awarii budowlanej przechowaniu podlega wniosek o udzielenie zamówienia publicznego sporz?dzony zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.      Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówie? publicznych odbywa si? na podstawie odr?bnych przepisów.

 

ROZDZIA? III: PRZEPISY KO?COWE

 

§ 16

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si? przepisy ustawy pzp i inne przepisy wewn?trzne Uniwersytetu.

2.      Udzielanie zamówie? i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i powoduje odpowiedzialno?? z ustaw o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansach publicznych oraz przepisów kodeksu karnego.

3.      Wszelkich informacji i wyja?nie? dotycz?cych zamówie? publicznych udziela Zespó? ds. Spraw Zamówie? Publicznych.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

11-09-2007 r.

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 27

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „U?ytkowe programy komputerowe w zastosowaniach in?ynierskich”.

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowi?cych za??cznik do Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „U?ytkowe programy komputerowe w zastosowaniach in?ynierskich”.

2.      Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

3.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „U?ytkowe programy komputerowe w zastosowaniach in?ynierskich” funkcjonuj? na zasadach okre?lonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-09-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 28

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwa?y Nr 217 Senatu UWM z dnia 21 wrze?nia 2007 roku stanowi si? co nast?puje.

 

§ 1

Z dniem 1 pa?dziernika 2007 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany organizacyjne w strukturze Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki:

likwiduje si? Zak?ad Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego;

tworzy si? Zak?ad Pedagogiki Resocjalizacji.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-09-2007 r.

 

 

Zarz?dzenie nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 pa?dziernika 2007 roku

 

 

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.

 

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 ), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Na Wydziale Teologii tworzy si? stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.

 

§ 2

Studia trwaj? 4 lata. Do studiowania na studiach doktoranckich mo?e by? dopuszczona osoba, która posiada tytu? magistra lub równorz?dny oraz spe?nia warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni.

 

§ 3

Zasady organizacji studiów doktoranckich okre?la regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-10-2007 r.

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 31

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 pa?dziernika 2007 r.

 

w sprawie : Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje :

 

§ 1

 

1.    Wprowadza si? Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu okre?lonym w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

 

2.    Traci moc zarz?dzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 2

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia nr 31 z 1 pa?dziernika 2007 r.

 

R E G U L A M I N

 

USTALANIA WYSOKO?CI, PRZYZNAWANIA I WYP?ACANIA ?WIADCZE? POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIA? I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze ?rodków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.).

2.      Z funduszu o którym mowa w ust. 1 student mo?e ubiega? si? o nast?puj?ce ?wiadczenia:

1)      stypendium socjalne,

2)      stypendium na wy?ywienie,

3)      stypendium mieszkaniowe,

4)      stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych,

5)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

6)      zapomogi.

3.      Student mo?e równie? ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w bud?ecie pa?stwa w formie:

1)      stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,

2)      stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe.

4.      Szczegó?owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp?acania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 3 reguluj? odr?bne przepisy.

 

§ 2

 

1.      ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 z wyj?tkiem stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przyznaj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne.

2.      ?wiadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.

 

§ 3

 

1.      Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? na okres roku akademickiego powo?uje dziekan spo?ród studentów delegowanych przez Rad? Wydzia?ow? Samorz?du Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowi? wi?kszo?? sk?adu komisji.

2.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan.

3.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan mo?e uchyli? decyzj? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk?adu:

1)      przewodnicz?cego,

2)      wiceprzewodnicz?cego,

3)      sekretarza.

5.      Kandydatów na poszczególne stanowiska w Wydzia?owej Komisji Stypendialnej opiniuje Rada Wydzia?owa Samorz?du Studenckiego.

6.      Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na okres roku akademickiego powo?uje Rektor, spo?ród studentów delegowanych przez Rad? Uczelnian? Samorz?du Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowi? wi?kszo?? sk?adu komisji.

7.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

8.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Rektor mo?e uchyli? decyzj? Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.      Przewodnicz?cego Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wybiera Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego.

10.  Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego sk?adu:

1)      wiceprzewodnicz?cego,

2)      sekretarza.

11.  Decyzje Wydzia?owej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj? je przewodnicz?cy komisji.

12.  Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

13.  Od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania ?wiadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Rektora UWM - w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

14.  Do decyzji podj?tych przez komisje stypendialne stosuje si? odpowiednio przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego lub przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administracyjnego.

15.  Z prac komisji stypendialnych sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16.  Na podstawie orygina?u protoko?u komisji stypendialnej wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? i przedk?ada je dziekanowi.

17.  Wyp?ata przyznanych ?wiadcze? pomocy materialnej nast?puje na rachunek bankowy studenta.

18.  Organizacj? pracy komisji stypendialnych okre?laj? odr?bne przepisy.

 

§ 4

 

Terminy okre?lone w przepisach Regulaminu, dotycz?ce sk?adania wniosków o przyznanie pomocy materialnej s? terminami zawitymi, których niezachowanie powoduje wyga?ni?cie prawa do otrzymania ?wiadcze?, z wyj?tkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

1.      Student mo?e otrzymywa? stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-5 w danym roku akademickim do 10 miesi?cy.

2.      Stypendia, o których mowa w ust. 1 przyznawane s? na rok akademicki, z wyj?tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3.      Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze ?wiadczenia w danym roku akademickim wyp?acane s? w listopadzie. Wyp?aty ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-5 dokonuje si? w terminie do ko?ca miesi?ca.

4.      Student kszta?c?cy si? równocze?nie na kilku kierunkach studiów mo?e otrzyma? stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-3 oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, tylko na jednym z kierunków wed?ug w?asnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki oraz stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych na ka?dym z kierunków.

5.      Studentowi, który po uko?czeniu jednego kierunku studiów kontynuuje nauk? na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy?ywienie nie przys?uguje, chyba ?e kontynuuje on studia po uko?czeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytu?u magistra, jednak?e nie d?u?ej ni? przez okres trzech lat.

6.      ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 i 5 nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7.      Studentowi, który uko?czy? studia wyp?aca si?:

1)      stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, za miesi?c, w którym odby? si? egzamin dyplomowy,

2)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty uko?czenia studiów.

 

§ 6

 

1.      Kwot? stypendium:

1)      socjalnego w wysoko?ci minimalnej i maksymalnej,

2)      na wy?ywienie,

3)      mieszkaniowego,

4)      specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

5)      za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu, ustala Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pocz?tku ka?dego roku akademickiego. ?rodki przeznaczone na ?wiadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mog? by? ni?sze ni? ?rodki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2.      Kwoty stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, ustalaj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne w ramach ?rodków przyznanych na Wydzia?y.

3.      Kwota stanowi?ca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej.

4.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna dzieli kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej na kierunki uwzgl?dniaj?c liczb? studentów i ich potrzeby. W uzasadnionych przypadkach Wydzia?owa Komisja Stypendialna przy podziale ?rodków uwzgl?dnia specjalno?ci.

 

 

ROZDZIA? II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 7

 

1.      ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przyznawane s? przez Wydzia?owe Komisje Stypendialne oraz Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu), na pisemny wniosek studenta.

2.      przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5, student mo?e ubiega? si? nie wcze?niej ni? po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

§ 8

 

1.      Student traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      z dniem uprawomocnienia si? decyzji o skre?leniu z listy studentów,

2)      w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)      w przypadku rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?,

5)      gdy zosta? zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.

W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów, student zachowuje prawo do otrzymywania ?wiadcze? pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego zachowuje, je?eli spe?nia warunki okre?lone w § 10 ust. 2.

 

ROZDZIA? III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WY?YWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 9

 

1.      Student znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzyma? stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe.

2.      Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego studenta do ubiegania si? o stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe ustala Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, z tym ?e miesi?czna wysoko?? tego dochodu na osob? w rodzinie studenta nie mo?e by? ni?sza ni? kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó?n. zm.) oraz wy?sza ni? suma kwot okre?lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n. zm.).

3.      Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 2. Sposób obliczenia wysoko?ci stypendium socjalnego okre?la Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim, uwzgl?dniaj?c regulacje ust. 4.

4.      Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5.      Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)      do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – w semestrze letnim, je?eli studia rozpoczynaj? si? od semestru letniego danego roku akademickiego.

6.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej rodziny na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego mo?e by? z?o?ony po up?ywie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7.      W przypadkach, o których mowa w ust. 6, prawo do stypendium ustala si? w sposób nast?puj?cy:

1)      za miesi?c, w którym z?o?ono kompletny wniosek, gdy wp?yn?? on do dziekanatu wydzia?u do 10 dnia ka?dego miesi?ca,

2)      od nast?pnego miesi?ca, gdy kompletny wniosek wp?yn?? do dziekanatu wydzia?u po 10 dniu ka?dego miesi?ca.

8.      Pracownik dziekanatu zobowi?zany jest do sprawdzenia kompletno?ci dokumentacji wniosku oraz prawid?owo?ci jego wype?nienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik informuje wnioskodawc? o konieczno?ci uzupe?nienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupe?nienie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

§ 10

 

1.      Student studiów stacjonarnych znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzymywa? stypendium mieszkaniowe z tytu?u:

1)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by mu studiowanie,

2)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka i dzieci studenta.

2.      Student studiów stacjonarnych ubiegaj?cy si? o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytu?u zamieszkiwania w obiekcie innym ni? dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego do??cza kopi? umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracuj?cego ma??onka i dzieci studenta.

3.      Student ma obowi?zek powiadomi? Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn?, przyznaj?c? stypendium mieszkaniowe o :

1)      utracie przez niego lub któr?kolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 tytu?u prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studencki,

2)      podj?ciu pracy przez ma??onka, je?li student pobiera ?wiadczenie na podstawie ust. 1 pkt. 2 .

 

§ 11

 

1.      Wysoko?? ?redniego miesi?cznego dochodu netto na jedn? osob? w rodzinie studenta ustala si? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n. zm., z uwzgl?dnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrze?eniem, ?e do dochodu nie wlicza si?:

1)      dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, je?eli student jest samodzielny finansowo,

2)      ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)      ?wiadcze? otrzymywanych na podstawie Dzia?ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4)      ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó?n. zm.).

2.      Przeci?tny miesi?czny dochód przypadaj?cy na osob? w rodzinie studenta ustala si? na podstawie:

1)      o?wiadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:

a.       studenta,

b.      ma??onka studenta, a tak?e b?d?ce na utrzymaniu studenta lub jego ma??onka dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

c.       rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i b?d?ce na ich utrzymaniu dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

2)      za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawieraj?cy informacje o:

a.       dochodzie,

b.      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c.       wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysoko?ci nale?nego podatku,

3)      o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny niepodlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)      o?wiadcze? o deklarowanych dochodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne zawieraj?cych w szczególno?ci informacje o:

a.       wysoko?ci dochodu,

b.      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c.       wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,

e.       wysoko?ci dochodu po odliczeniu nale?nych sk?adek i podatku,

5)      dokumentów niezb?dnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a.       za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y lub szko?y wy?szej,

b.      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego rozwód lub separacj? studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c.       za?wiadcze? z urz?du pracy o zarejestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysoko?ci przyznanego zasi?ku,

d.      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów.

3.      W przypadku, gdy cz?onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje si? kwot? ponoszonej op?aty i nie ujmuje si? tej osoby w sk?adzie rodziny studenta.

4.      W przypadku, gdy cz?onek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i nie ponosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.

5.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie powierzchni u?ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og?aszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pó?n. zm.).

6.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.

7.      W przypadku osób rozliczaj?cych si? z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zm.), uwzgl?dnia si? dochód deklarowany w o?wiadczeniu.

8.      W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala si? na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powi?kszonego o uzyskany dochód.

9.      Student jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:

1)      posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)      posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,

3)      jego miesi?czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac? pracowników, og?aszanego na podstawie odr?bnych przepisów,

4)      nie z?o?y? o?wiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami b?d? jednym z nich.

10.  Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny w przypadku ma??e?stw studenckich, tj. takich, w których obydwoje ma??onkowie s? studentami, ustalana jest oddzielnie dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.

11.  Je?eli ma??onek studenta nie b?d?cy studentem nie uzyskuje ?adnych dochodów, sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.

12.  Je?eli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, ?e drugi z rodziców dziecka nie ?yje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone), sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

13.  W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowi?zany do niezw?ocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego z?o?enia w?a?ciwych dokumentów.

 

§ 12

 

1.      W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci odno?nie wiarygodno?ci przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska, dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego, przeprowadzonego przez komisj? stypendialn?.

2.      Sytuacj? materialn? studenta i rodziny studenckiej ocenia si?, uwzgl?dniaj?c obowi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.      W przypadku przed?o?enia wyroku s?du o przyznaniu i wysoko?ci alimentów lub ugody s?dowej wydanej wcze?niej ni? przed trzema laty, student sk?ada pisemne o?wiadczenie, ?e zosta? uprzedzony o odpowiedzialno?ci karnej za pope?niane przest?pstwa z art. 286 § 1 k.k. Je?eli kwota otrzymywanych alimentów jest ni?sza od kwoty podanej w wyroku s?du lub ugodzie s?dowej, nale?y przed?o?y? przekazy lub przelewy pieni??ne potwierdzaj?ce otrzymywanie alimentów lub za?wiadczenie komornika o cz??ciowej lub ca?kowitej bezskuteczno?ci egzekucji.

4.      W uzasadnionych przypadkach mo?na ??da? od studenta innych dokumentów, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.

5.      Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy do uznania dochodowo?ci tych studentów za zerow?.

 

§ 13

 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendiów, student ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

 

ROZDZIA? IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

 

§ 14

 

1.      Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzyma? student z tytu?u niepe?nosprawno?ci potwierdzonej orzeczeniem w?a?ciwego organu.

2.      Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wniosku z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci.

3.      Stypendium przyznaje si? od miesi?ca, w którym zosta? z?o?ony wniosek.

4.      W przypadku up?ywu okresu wa?no?ci orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wyp?ata ?wiadczenia zostaje zawieszona od nast?pnego miesi?ca. Wznowienie wyp?aty stypendium nast?puje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia nast?puje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 

ROZDZIA? V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

 

§ 15

 

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie mo?e otrzyma? student, który uzyska? za poprzedni rok studiów wysok? ?redni? ocen lub osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.

2.      Podstaw? do uzyskania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, jest ?rednia ocen z egzaminów i zalicze? przedmiotów nieko?cz?cych si? egzaminem.

3.      Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów ze ?redni? nie ni?sz? ni? 3,5.

4.      Ostatecznej klasyfikacji do 20% grupy najlepszych studentów dokonuj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne maj?c na wzgl?dzie sprawiedliwy podzia? ?rodków i zrównanie kwot stypendiów za podobne osi?gni?cia w nauce.

5.      Próg 20% mo?e by? zwi?kszony przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? maksymalnie do 25% w przypadku, gdy tak? sam? ?redni? ocen uprawniaj?c? do przyznania stypendium ma wi?ksza liczba studentów.

6.      Przepisu ust. 3 w zakresie okre?laj?cym limit 20% nie stosuje si? w przypadku, gdy liczba studentów ze ?redni? ocen nie ni?sz? ni? 3,5 nie stanowi grupy 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów.

7.      Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek z obliczon? ?redni? arytmetyczn? ocen za dany rok wraz z indeksem, a ubiegaj?c si? o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu wniosek z dokumentacj? potwierdzaj?c? osi?gni?cia sportowe, w terminach:

1)      do 31 pa?dziernika – je?eli nauk? w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – je?eli nauk? w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.

 

§ 16

 

1.      Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe nie przys?uguje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze ?rodków uczelni.

2.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpo?rednio po studiach pierwszego stopnia (rozpocz?tych w ci?gu roku od uko?czenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza, ?e od dnia egzaminu dyplomowego ko?cz?cego studia pierwszego stopnia do dnia rozpocz?cia studiów drugiego stopnia nie up?yn??o wi?cej ni? 365 dni), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w cz??ci odnosz?cej si? do sportu przyznaje si? na podstawie wyników sportowych osi?gni?tych na dwóch ostatnich semestrach studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynaj? si? w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

3.      W przypadku jednoczesnego osi?gania wysokich wyników w nauce i sporcie, student mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce podwy?szone o kwot? stypendium za wyniki w sporcie.

4.      Studentowi wznawiaj?cemu studia mo?e by? przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku akademickiego, na którym wznowi? studia.

5.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie mo?e by? przyznane studentowi powtarzaj?cemu semestr albo rok oraz przebywaj?cemu na urlopie zdrowotnym, okoliczno?ciowym i specjalnym w wymiarze czasowym okre?lanym jako d?ugoterminowy.

6.      Je?eli student uzyska zgod? na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, o którym mowa w ust. 5 w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wyp?at? stypendium wstrzymuje si?. Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wyp?at? stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wznawia, wy??cznie na wniosek studenta z?o?ony do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej za po?rednictwem Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, w wysoko?ci zgodnej z decyzj? o przyznaniu stypendium.

7.      ??czny okres wyp?acania stypendium przed i po wznowieniu wyp?aty jest równy okresowi, na który stypendium zosta?o przyznane.

 

§ 17

 

1.      Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, wynosi 50% najwy?szego stypendium za wyniki w nauce.

2.      Osoby, które osi?gn??y ?redni? ocen powy?ej 3,5 , otrzymuj? stypendia w zale?no?ci liniowej od 50% do 100% po uwzgl?dnieniu posiadanych ?rodków, liczby studentów, liczby studentów uprawnionych oraz ?redniej ocen za okres obliczeniowy.

 

§ 18

 

1.      W ?redniej ocen za dany rok akademicki, jako podstaw? stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? w danej sesji egzaminem, okre?lonych w planie studiów.

2.      W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? oceny z:

1)      przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów,

2)      wybranego j?zyka (j?zyków),

3)      przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako ró?nice programowe,

4)      przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kszta?cenia zawodowego, spo?ecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program,

5)      przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3.      W ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen z przedmiotów:

1)      realizowanych z wyprzedzeniem,

2)      drugiej specjalno?ci lub kierunku,

3)      kszta?cenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4)      wychowania fizycznego,

5)      praktyk zawodowych.

4.      ?redni? ocen ustala si? uwzgl?dniaj?c wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczaj?c ka?d? ocen? niedostateczn? i otrzyman? sum? dziel?c przez liczb? ocen.

5.      W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, b?d? nie zdania egzaminu kwalifikuj?cego do powtórzenia przedmiotu bez konieczno?ci powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.

6.      ?rednia ocen za semestr zaliczony warunkowo sk?ada si? z:

1)      ocen przedmiotów powtarzanych,

2)      ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.

7.      ?redni? ocen do celów stypendialnych wylicza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta ?redniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

8.      W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna mo?e zarz?dzi? dodatkowe potwierdzenie ?redniej ocen do celów pomocy materialnej.

 

§ 19

 

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu mo?e otrzyma? student, który osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.

2.      Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.

3.      Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna przyznaj?c stypendium, o którym mowa w ust. 1, uwzgl?dnia nienagann? postaw? studenta oraz szczebel, na jakim wyniki sportowe zosta?y zdobyte.

4.      Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna po konsultacjach z przedstawicielem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Zwi?zku Sportowego UWM, ustala na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim kategorie poszczególnych progów, w jakich przyznawane b?d? stypendia o których mowa w ust. 1 .

5.      Wysoko?ci stypendiów w kategoriach poszczególnych progów okre?la Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna na pocz?tku roku akademickiego.

6.      Student ubiegaj?cy si? o stypendium musi systematycznie uczestniczy? w zaj?ciach sportowych.

7.      Student zawieszony w prawach zawodnika traci prawo do stypendium z chwil? uprawomocnienia si? decyzji.

8.      Studentowi, który nie otrzyma? stypendium, o którym mowa w ust. 1 przys?uguje prawo z?o?enia pisemnego odwo?ania od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej do Rektora w terminie czternastu dni od daty dor?czenia decyzji.

9.      Odwo?anie, o którym mowa w ust. 8 student sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie.

 

§ 20

 

Student mo?e otrzymywa? tylko jedno z wymienionych stypendiów:

1)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do sportu,

2)      stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2,

3)      stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z pó?n. zm.).

 

ROZDZIA? V

ZAPOMOGI

 

§ 21

 

1.      Zapomoga jest form? dora?nej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i mo?e by? przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.

2.      Student mo?e otrzyma? zapomog? dwa razy w roku akademickim.

3.      Student mo?e otrzyma? tylko jedn? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia.

4.      W uzasadnionych przypadkach losowych zapomog? mo?e przyzna? Rektor.

 

ROZDZIA? VI

POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 22

 

1.      ?wiadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

2.      W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? studenta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 23

 

1.      ?rodki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki oraz zapomogi przyznawane s? wydzia?om na podstawie stanu osobowego studentów z miesi?ca listopada w danym roku akademickim.

2.      Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia?y.

 

§ 24

 

1.      Regulamin obowi?zuje od 1 pa?dziernika 2007 roku.

2.      Zmiany tre?ci niniejszego Regulaminu dokonane mog? by? w porozumieniu z Samorz?dem Studenckim wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Uzgodniono:

 

Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. Janusz Piechocki

Przewodnicz?ca Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego Karolina Wojciechowska

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

01-10-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 2746 razy (w tym z UWM 566 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa